Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Březen 2018

Včely nejsou ovce

20. března 2018 v 8:05 | Eman
Včelaři měli v minulosti koncem února povinnost hlásit umístění včelstev na příslušný obecní úřad. Nedávno byla tato povinnost zrušena, protože je již možné si registrovaná včelstva zjistit v databázi chovatelů.
Za celou dobu 25 let včelaření jsem nebyl nikdy okolními zemědělci upozorněn, že provádí chemické postřiky. Ani bych nevěděl, co bych měl se včelami dělat. Ráno je uzavřít a nechat je trochu podusit?

Dostal jsem před několika dny zajímavou zprávu:

Informace včelařům

Zemědělské a obchodní družstvo" Bratranců Veverkových" Živanice informuje včelaře, že v termínu od 20.3.2018 do 20.11.2018 mohou být na pozemcích družstva aplikované přípravky na ochranu rostlin, které dle nové novely zákona mohou být pro včely toxické.
Na případné dotazy odpoví agronom pan Jméno a Příjmení - mobilní telefon
Prosím o potvrzení doručení e - mailu.
S pozdravem ZOD Živanice Přijmení a jméno - telefon

___________
Ministerstvo zemědělství podalo informaci:


Vážení včelaři,

změna v evidenci včelstev v registru zemědělské půdy LPIS u některých z vás vyvolala obavy, dovolte, abychom situaci znovu vysvětlili. Změna vznikla v reakci na požadavek zemědělců i včelařů, aby se systém evidence zmodernizoval a byla vyloučena respektive minimalizována rizika otrav včel.

Kontaktní údaje včelařů jsou nyní uveřejněny ve všech registrech zemědělské půdy LPIS (interní, veřejný a Portál farmáře). Informace slouží především k tomu, aby zemědělec včelaře upozornil, že chce chemicky ošetřit svá pole nebo obec svou veřejnou zeleň. V takovém případě musí nejpozději 48 hodin předem a v okolí 5 kilometrů od míst, kde chce aplikovat postřik, dát vědět včelařům, aby mohli zabezpečit a ochránit svá včelstva.

Před touto změnou museli chovatelé nahlásit počet a umístění včelstev na obecní úřad. Subjekty provádějící postřiky pak návštěvou na obecním úřadu musely zjistit umístění včelstev. Tento způsob byl nepružný a administrativně náročný. Nyní stačí, aby zemědělec upozornil včelaře například mailem nebo sms zprávou, informace o chystaném ošetření polí se bezprostředně dostane ke včelaři, a ten může na tuto situaci okamžitě reagovat.

Kontaktní údaje jsou uvedeny v LPIS podle novely zákona o zemědělství. Zákon výslovně jmenuje údaje, které musí být veřejné. Konkrétně to je: osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě telefonní číslo a elektronická adresa. Netýká se to pouze včelařů, zákon obecně ukládá v registru zveřejnit kontaktní údaje na všechny chovatele. Z nich čerpá informace například integrovaný záchranný systém, když potřebuje kontaktovat nebo varovat majitele zemědělského objektu před nebezpečím v podobě povodní, požáru atd. O porušení ochrany osobních údajů tedy nejde.

Někteří včelaři nesouhlasí s tím, že jejich kontaktní údaje jsou přístupné ve veřejné části databáze LPIS a nikoliv pouze v té, do které se dostanou jen zemědělci. Má to důvod. Chemické postřiky totiž používají nejenom zemědělci na svá pole, ale například i obce, České dráhy, správci sportovních areálů při údržbě zeleně a krajiny. Tyto subjekty ale do neveřejné části LPIS nemají přístup, takže by nemohly zjistit, že v blízkosti pozemků, které chtějí chemicky ošetřit, stojí úly a nemohly by upozornit jejich majitele. Vzhledem k počtu a různorodosti nezemědělských subjektů, které mohou nakládat s chemickými postřiky, není možné je všechny zaregistrovat do neveřejné části LPIS určené pro zemědělce.

Včelaři se obávají krádeží včelstev a vandalismu. K tomu bohužel vždy docházelo a patrně bude docházet i nadále. Nejsme ale přesvědčeni, že zveřejnění umístění včelstev v registru LPIS výrazně přispěje ke zhoršení situace. Pokud chce někdo vyhledat včelstva na konkrétním poli prostřednictvím databáze LPIS, musí znát registrační číslo včelstev, případně označení konkrétního půdního bloku. Jinak je vyhledávání obtížné.

Změny v registraci včelstev vyjednávalo Ministerstvo zemědělství se zástupci zemědělců a včelařů několik let. V tuto chvíli nám není známo lepší řešení, které by pomohlo ochránit včelstva při aplikaci postřiků v krajině. Pokud včelaři ve spolupráci se zemědělci přijdou na způsob, který by jim vyhovoval více, budeme rádi, když ho navrhnou. Jsme otevření podnětům, a nejenom dalšímu jednání, ale i změnám, které budou k prospěchu našeho

zemědělství i včelařství. Zatím bychom byli rádi, abyste nový systém vyzkoušeli a zhodnotili, jak bude skutečně fungovat v praxi.


Ministerstvo zemědělství

Sekce lesního hospodářství
________________________________________________________________________

Názor právníka

Pokud někoho z vás zarazil přístup zemědělců k oznamovací povinosti ohledně ošetřování plodin, kdy oznamují termín postřiku jedním šmahem od března do listopadu, tady je právní názor poradny FrankBold, třeba to někomu pomůže:
Vážený pane Klosi,
reagujeme na Váš dotaz ohledně aplikaci postřiků. Ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (dále jen "zákona") stanoví profesionálním uživatelům, jimiž jsou osoby, včetně obsluhy, techniků, zaměstnavatelů a samostatně výdělečně činných osob, které používají přípravky v rámci svých profesních činností, jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích, aby před aplikací přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely umístěné v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámil dotčeným chovatelům včel aplikaci takového přípravku.
Máme za to, že Vámi předestřený přístup uživatelů postřiků není správný a zákonný. Přestože ustanovení výše uvedené právní normy výslovně nestanovuje, s jakým maximálním časovým předstihem může být dotčeným chovatelům včel tato informace oznámena, je dle našeho názoru zjevné, že tento jejich postup je obcházením smyslu a účelu zákona. Jestliže dotčený chovatel včel je informován o tom, že někdy v období celé vegetační sezony bude proveden postřik jeho plodin, je mu tato informace zcela k ničemu, neboť je natolik vágní, neurčitá a nepřesná, že nemůže zajistit ochranu svých včelstev před škodlivým vlivem těchto postřiků. Přitom je však nepochybná, že zajištění ochrany včelstev je právě důvodem tohoto zákonného ustanovení.
Podle našeho názoru se proto jedná o obcházení zákona, což je takové právní jednání, jež sice přímo neporušuje žádnou právní normu, avšak které ke zmaření jejího účelu a smyslu přesto směřuje. Obcházení zákona je jednání ne v doslovném rozporu s právní normou, ale takové, které chce dosáhnout cíle právem nepředpokládaného. Vzhledem ke zřejmé nežádoucímu cíli jde o jednání nedovolené a protiprávní. Je však třeba doplnit, že k výše uvedenému ustanovení zákona není žádná odborná ani komentářová literatura, nebyla dosud vydána žádná soudní rozhodnutí vyšších soudů a důvodová zpráva k tomuto ustanovení pouze uvádí, že právní úprava se uvádí do plného souladu s příslušnými předpisy Evropských společenství. Není proto možné konstatovat, že náš právní názor bude zaujat taktéž kontrolními orgány, neboť nejsou prameny, o nějž by jej bylo možné opřít.
Dozor nad dodržováním této povinnosti uživatelů postřiků vykonává dle § 74 odst. 1 písm. g) zákona Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, na nějž Vám doporučujeme se obrátit s podnětem.
V případě, že by tento Úřad shledal, že postup uživatelů postřiků je obcházením zákona, mohli by naplnit skutkovou podstatu přestupku dle § 79c odst. 1 písm. d), resp. § 79 odst. 1 písm. g), za což hrozí fyzické osobě pokuta ve výši 40.000,- Kč a podnikající fyzické osobě a právnické osobě pokuta ve výši 4.000.000,- Kč, oběma pak ještě hrozí zákaz činnosti až do 2 let. Hrozba této sankce by měla být dostatečnou motivací pro uživatele postřiků, aby změnili své závadné jednání.
Určitě tedy doporučujeme o této situaci informovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.