Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Stát Iowa zavádí nová pravidla k ochraně včelstev

8. března 2009 v 15:33 | Eman |  Pesticidy a včely
WATERLOO (KWWL) -- Ministr zemědělství státu Iowa prohlásil, že zprávy z celého světa o nemoci hroucení včelstev, kdy mizí včelstva, jsou pro Iowu alarmující, vzhledem k tomu, že včely jsou životně důležité pro zemědělskou produktivitu.

Včely pomáhají opylovat plodiny a odhadovaný ekonomický dopad opylování je v Iowě $92 milionů ročně. Ministerstvo zemědělství nedávno zveřejnilo aktualizovaný "Včelí řád", navržený pro lepší ochranu zdraví 30,000 včelstev po celém státu.

Nový řád omezuje aplikaci insekticidů označených jako nebezpečných pro včely v oblastech blízko registrovaných včelnic po dobu aktivního letu včel. Aplikace musí být před 8 h dopoledne nebo po 18 hodinách večer. Tato doba je navržena tak, aby zabránila aplikaci na létající včely a aby umožnila chemikáliím se usadit a vyschnout na povrchu rostlin mimo primární hodiny aktivního letu včel za snůškou.

Ministr zemědělství vyzývá včelnice ve státu, aby se zaregistrovaly v adresáři, a uživatelé pesticidů tak měli k dispozici aktuální informaci. Registr bude vymazán každý rok 31.prosince, a proto je důležité se znovu zapsat, aby byla informace každý rok aktivní.

Nový "Včelí řád" vyšel ze setkání na ministerstvu zemědělství Iowa mezi Asociací producentů medu, uživateli pesticidů, odborníky státní Univerzity a včelaři. Předchozí řád plati od roku 1979.
Tento byl zrušen, protože ministerstvo nemělo statutární oprávnění ho zavést.


___________________________________________________________________________

V ČR upravuje tento problém

ZÁKON 326/2004 Sb.

ze dne 29. dubna 2004

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,

a vyhláška 327/2004 Sb.


Pro srovnání uvádím úryvek z vyhlášky 327/2004 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
----

Podrobnosti k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů
(K § 51 odst. 10 zákona )

....................

§ 3

Ochrana včel

(1) Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho registraci ( § 34 zákona ) označen jako zvlášť nebezpečný pro včely 1) (dále jen "přípravek zvlášť nebezpečný pro včely"), nesmí být aplikován:
a) na porost navštěvovaný včelami, 1)
b) na stromy a keře v květu, při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru, které navštěvují včely 1) (dále jen "stromy a keře navštěvované včelami"),
c) letecky.
(2) Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho registraci označen jako nebezpečný pro včely 1) (dále jen "přípravek nebezpečný pro včely")

a) nesmí být aplikován v době, kdy včely 1) létají,
1. na porost navštěvovaný včelami, 1)
2. na stromy a keře navštěvované včelami, 1)
3. letecky, jestliže nejsou splněny podmínky podle § 8,

b) lze aplikovat po ukončení denního letu včel, 1) a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

§ 4

(1) Přípravek zvlášť nebezpečný pro včely může být aplikován jen v takové vzdálenosti od porostů navštěvovaných včelami a stromů a keřů navštěvovaných včelami a od stanoviště včelstev, která s ohledem na způsob aplikace přípravku, použitý mechanizační prostředek a sílu a směr větru zaručuje, že aplikovaný přípravek na ně nedopadne. Tato vzdálenost musí být dodržena při aplikaci přípravku nebezpečného pro včely, jestliže se aplikace provádí v době, kdy včely létají.

(2) Na porostech pod stromy, které jsou navštěvované včelami, nebo v jejich blízkosti smí být aplikován
a) přípravek zvlášť nebezpečný pro včely jen takovým způsobem, který vylučuje jeho zanesení na květy a části těchto stromů s výskytem medovice nebo mimokvětního nektaru,
b) přípravek nebezpečný pro včely jen takovým způsobem, který vylučuje jeho zanesení na květy a části těchto stromů s výskytem medovice nebo mimokvětního nektaru v době, kdy včely létají.
(3) Přípravek zvlášť nebezpečný pro včely, který je podle rozhodnutí o jeho registraci označen upozorněním, že může být aplikován nejpozději určitý počet dnů před předpokládaným květem stromů, keřů nebo porostů, nesmí být aplikován ve lhůtě kratší, než odpovídá tomuto počtu dní.

(4) Aplikace přípravku spolu s jiným přípravkem nebo látkou, aniž by tato společná aplikace byla doporučena v návodu k použití přípravku, se považuje za použití nebezpečné pro včely podle § 51 odst. 1 písm. a) zákon a. Při této společné aplikaci se uplatňují opatření jako při aplikaci přípravku zvlášť nebezpečného pro včely, jde-li o použití přípravku nebezpečného pro včely, nebo jako při aplikaci přípravku nebezpečného pro včely, jde-li o přípravek, který není nebezpečný pro včely, je-li použit samostatně.

(5) Dalším opatřením k ochraně včel 1) je dodržení bezpečnostních pokynů pro ochranu životního prostředí 5) vyjádřených standardními větami podle zvláštního právního předpisu, 6) a informacemi, jimiž je přípravek označen podle rozhodnutí o jeho registraci.
(6) Hrozí-li nebezpečí zasažení porostů navštěvovaných včelami, létajících včel nebo stanovišť včelstev při aplikaci biocidních přípravků nebo látek používaných podle zvláštních právních předpisů, 7) například při hubení komárů, kdy tyto prostředky nebo látky mohou včelám škodit, jde o okolnosti, za nichž použití těchto prostředků nebo látek je nebezpečné. Ochrana včel při používání těchto přípravků a látek se řídí ustanoveními § 51 zákona a této vyhlášky.

§ 5

Průměrný počet kvetoucích rostlin v porostu včetně kvetoucích plevelů k posouzení, zda jde o porost navštěvovaný včelami [§ 2 písm. b) bod 2], se zjišťuje v pásech rovnoměrně rozvržených, 1 m širokých a 100 m dlouhých; na plochách do 10 ha na pěti místech, na plochách 10 ha a více na deseti místech. Jsou-li podstatné rozdíly v zakvétání částí porostu, posuzuje se každá tato část samostatně.

§ 6

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel 1) (dále jen "chovatel včel"), oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

(2) Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel 1) oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním; pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.
(3) Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.

§ 7

Letecká aplikace přípravku a vyhlašování jejího počátku
(1) Počátek letecké aplikace přípravku vyhlašuje obecní úřad bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení podle § 51 odst. 9 zákona , a to způsobem v místě obvyklém.
(2) Chovatel včel nebo jím pověřená osoba oznámí prokazatelným způsobem místně příslušnému obecnímu úřadu neprodleně po vyhlášení počátku leteckého ošetřování porostů ( § 51 odst. 8 zákona ) hromadný let včel 1) za zdrojem snůšky a jeho pravděpodobný směr.

(3) Přípravek pro včely nebezpečný, popřípadě biocidní přípravek nebo látku podle § 5 odst. 6, lze letecky aplikovat pouze tehdy,
a) je-li to z důvodu výskytu škodlivých organismů 8) nezbytné a nelze-li použít jiný přípravek, který není pro včely nebezpečný,
b) jestliže je zabezpečeno, že touto aplikací nebudou zasažena stanoviště včelstev, dráhy hromadného letu včel oznámené podle odstavce 2, porosty navštěvované včelami a stromy a keře navštěvované včelami, 1) a
c) jestliže o této aplikaci byli prokazatelně předem informováni chovatelé včel, 1) jejichž včelstva mohou být jejími důsledky poškozena, a tito byli prokazatelně informováni uživateli pozemků o přijatých opatřeních k ochraně včel [ § 51 odst. 5 písm. a) zákona ], a bylo postupováno v souladu s § 51 odst. 9 zákona


§ 8

Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho registraci označen pro suchozemské obratlovce jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný, nesmí být aplikován

a) v oborách,2) bažantnicích2) a farmových chovech zvěře,2)

b) v takové vzdálenosti od míst uvedených pod písmenem a), při nichž hrozí, že při způsobu použití přípravku a mechanizačního prostředku určeného k jeho aplikaci, při síle a směru větru tento přípravek na ně dopadne.


==================================
1) 1) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. , zákona č. 154/2000 Sb. , zákona č. 102/2001 Sb. , zákona č. 76/2002 Sb. , zákona č. 120/2002 Sb. , zákona č. 309/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama