Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Varroa má bráchu, taky z Asie - Tropilaelaps

27. října 2008 v 18:35 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
Tak jako Nosema apis má svoje východní dvojče Nosemu Ceranae, tak Varroa destructor má "příbuzné", roztoče Tropilaelaps, a taky z Asie.

Tropilaelaps: parazitický roztoč včely.

Roztoč představuje další novou hrozbu pro evropské včely a existuje jisté riziko jeho přenosu potencionálně i na české včely. Roztoče Tropilaelaps podléhají podle Evropské legislativy povinnému hlášení. Včelaři by si měli být vědomi existence těchto roztočů a vědět jak tohoto roztoče poznat a jak ho potlačovat.

Existují dva druhy těchto roztočů Tropilaelaps, Tropilaelaps clareae a Tropilaelaps koenigerum.

Pokračující molekulární výzkum prováděný na tomto druhu v Asii může rozlišit i jiné druhy.
Pro jednoduchost je budeme zde uvádět jako Tropilaelaps. Jsou to nebezpeční parazitičtí roztoči napadající jak vyvíjející se plod tak dospělé včely. Parazitace těmito roztoči může působit abnormální vývoj plodu, smrt plodu a včel, a vede k úbytku včel, útěku včel z úlu a kolapsu včelstva.
Přirozený hostitel roztoče je asijská včela obrovská, Apis dorsata, ale Tropilaelaps může snadno napadnout včelstva Apis mellifera, západní včely medonosné. Je také spojen s jinými asijskými včelami, včetně Apis laboriosa, Apis cerana a Apis florea. Nejzápadněji byl nalezen v Iránu blízko Pakistánských a Afgánských hranicích a nejdále na východ v Papua Nová Guinea. V 1982, T. koenigerum byla hlášena jako nový druh parazitu napadajícího Apis dorsata na Sri Lance.
T. clareae nebyl hlášen na ostrově. T. koenigerum byl také nalezen ve spojení s A. laboriosa, A. cerana a A. mellifera v Kašmíru, a byl nedávno zjištěn v Nepalu, Borneo a Thajsku. Myslí se, že je omezen na tropická a subtropická území Asie, jejich přesný zeměpisný rozsah není známý a objevuje se.

obrázky 1 & 2. Apis dorsata, přirozený hostitel Tropilaelaps
V čase psaní této publikace nebyl Tropilaelaps v UK ani ve zbytku Evropy nalezen, ale pokud by se sem dostal dovozem včel a usadil se tu, mohl by potenciálně způsobit velké ekonomické škody a ztráty ve včelařství a jako následek zemědělství a životnímu prostředí narušením opylovací služby.

Tropilaelaps je nutno při objevení hlásit. Včelaři v Anglii a Walesu musí hlásit každý podezřelý výskyt roztoče ve včelstvech na CSL National Bee Unit. Včelaři ve Skotsku a Severním Irsku by měli upozornit příslušný vládní odbor.

Biologie Tropilaelaps

Parasitický roztoč: Tropilaelaps clareae, Tropilaelaps koenigerum
Místo původu: Asie
Přirozený hostitel: Apis dorsata
Charakteristiky: Roztoči jsou načervenale hnědí, asi 1mm dlouzí a 0.6mm širocí, s životním cyklem podobným varroa. Roztoči se volně a rychle pohybují na plástech, a spoléhají se na
krmení na plodu; ústní mechanismus není schopen prokousnout membrány dospělých včel. .
Má se za to, že není schopen přežít v bezplodých včelstvech.
Poškození: Ve včelstvech s vysokým počtem roztočů, Tropilaelaps způsobuje poškození podobné jako varroa, výsledkem je nepravidelný plodový obraec a zakrnělé včely s deformovanými křídly a scvrklými zadečky. To může vést k úniku nebo ztrátě včelstva.
Detekce: Visuálně, kontrolou spadu zbytků v úlu nebo plodu, nebo aplikací diagnostického ošetření na úlových podložkách.

Samičky T. clareae jsou světle načervenale hnědé a asi 1.0 mm dlouhé x 0.6 mm široké. Samečkové jsou téměř tak velcí jako samičky ale méně ztvrdlí. T. koenigerum je mírně menší než T. clareae, dospělá samička je 0.7 mm dlouhá x 0.5 mm široká, oválná a světle hnědá. Dospělí samečkové jsou podstatně menší.

T. clareae na dospělé včele Apis dorsata
T. clareae na kukle A. dorsata
Mikrosnímek T. clareae z elektronového mikroskopuŽivotní cyklus

Životní cyklus a parazitismus Tropilaelaps na A. mellifera je podobný Varroa destructor ačkoli jsou menší rozdíly. Tropilaelaps má vyšší reprodukční tempo než varroa protože má kratší životní cyklus. To je proto, že mají kratší dobu vývoje a kratší foretickou fázi (nereproduktivní transportní fáze, čas strávený na dospělých včelách) mezi reproduktivními cykly. Následkem toho, když jsou oba typy roztočů ve stejném včelstvu, populace Tropilaelaps se vytvoří mnohem rychleji než varroa, 25:1 ve prospěch Tropilaelaps. Dospělí roztoči vstupují do buněk s larvou kde se koná reprodukce v zavíčkovaných buňkách, zvláště v trubčích. Roztoči se mohou rozmnožovat v dělničích i trubčích buňkách, ale jako u varroa je preference pro trubčí plod, ale není to tak patrné. Typicky matka klade tři až čtyři vajíčka na zralou včelí larvu 48 hodin po zavíčkování, asi jeden den po sobě. Vajíčka se líhnou po přibližně dvanácti hodinách, potom larva projde nymfální fází (protonymfa, deutonymfa) před dosažením dospělosti. Když se vylíhne, všechna stádia samičky a samečkové se krmí haemolymfou (krev) vyvíjející se včely, poškozuje ji vysáváním a zbavováním vyvíjející včely podstatné výživy potřebné pro růst.
Vývoj z vajíčka do dospělého stádia trvá přibližně 6 dní. Když se dospělá včela vylíhne, roztoči i původní matkou roztoče opustí buňku aby si našli nového hostitele.
V jedné buňce bylo nalezeno až 14 dospělých roztočů a 10 nymfálních stádií. U napadení varroa, nedospělé samičky a samčí roztoči umírají v buňce.
Na rozdíl od varroa, Tropilaelaps se neumí krmit na dospělé včele protože jeho ústa nedokážou prokousnout tělesnou schránku - membránu na včelách. Roztoči závisí ve vývoji na plodu, a přesunou se z dospělých včel na larvu tak rychle jak je možné po vylíhnutí, takže je foretické stádium mnohem kratší než u varroa, a může být jenom mezi 1-2 dny. Gravidní samičky (nesoucí vajíčka) zemřou ve dvou dnech pokud nesnesou vajíčka. Tropilaelaps je proto hůře adaptován pro přežití ve včelstvech, kde jsou dlouhá období bez plodu.

Způsoby šíření

Tropilaelaps roztoči jsou pohybliví a mohou se snadno pohybovat mezi včelami a v úlu. Avšak pohyb mezi včelstvy závisí na dospělých včelách, jak driftují, loupí a rojí se. Roztoči se mohou tímto způsobem pomalu šířit na velké vzdálenosti. Také se šíří ve včelnicích rozdělováním napadených plástů a včel při ošetřování včelstev. Tedy přesun napadených včelstev Apis mellifera včelařem do nových oblastí je zásadní a nejrychlejší prostředek šíření.

Škodlivé účinky napadení Tropilaelaps nebo varroa vykazjí podobná poškození. Napadení a vysávání roztoči způsobuje úmrtnost plodu a zmenšení životnosti dospělých včel které přežijí stádium parazitovaného plodu. Jednotlivé včely napadené během vývoje mohou vykazovat známky fyzického a fyziologického poškození jako dospělé. To zahrnuje kratší život, nízší tělesná váha, scvrklá a deformovaná křídla.

Obrázek 6. Kočovné včelařství, například na vřesovištích, má potenciál rychle rozšířit škůdce a nemoci na velkou vzdálenost. Je důležité kontrolovat včelstva před přesunem, že jsou zdravé.

Škodlivé účinky nákazy Tropilaelaps

Včelstva A. mellifera silně nakažená roztoči Tropilaelaps nebo varroa vykazují podobná poškození.
Nákaza a vysávání larev roztoči způsobuje úmrtnost plodu a zkrácení života dospělých včel, které přežijí stádium parazitovaného plodu. Jednotlivé napadené včely během vývoje, které přežijí až do vylíhnutí, mohou vykazovat známky fyzického nebo fyziologického poškození jako dospělé. To zahrnuje krátký život, nízká tělesná váha, scvrklá a deformovaná křídla a nohy. Tyto včely mohou se plazit před úlem.

Jiné příznaky jsou:
nepravidelný a slabý plodový obrazec se záplatami zanedbaného plodu a děrovanými víčky (jak se včely pokouší vyčistit nemocné a mrtvé larvy); při vážných nákazách až do 50% vyvíjejícího plodu může být usmrceno (v některých včelstvech může být tolik mrtvého plodu že je cítit zápach rozkládajících se zbytků kukel a larev). V tomto stavu včelstvo může uniknout a pomoci k rozšíření roztoče.

Obrázek 7. Deformovaná kukla (Apis dorsata) z nakaženého včelstva T. clareaeMohl by Tropilaelaps přežít v SK?

Ano, ačkoli požadavek Tropilaelaps na plod je omezující faktor při usazování ve Spojeném Království. V oblastech, které jsou teplejší, například na jihu a východě, kde včelstva plodují celý rok, roztoč přežije, dokonce v malých plochách plodu. Pokud včely chovají nějaký plod, může roztoč přežívat, a jak se množství plodu snižuje mnoho dospělců vstupují samotní do plodové buňky ale nemnoží se. Tropilaelaps pravděpodobně nepřežije tam kde je úplné přerušení plodování během zimy. Prognózy však jsou, že se klima v budoucnu oteplí. Teplejší zimní podnebí, s více včelstvy stále chovající plod, by mohl zvětšit potenciál šíření a dopad Tropilaelaps.

Jak kontrolovat včelstva na Tropilaelaps
Rozlišení mezi druhy Tropilaelaps a varroa je poměrně přímé, zvláště s pomocí zvětšovací lupy. Varroa je větší, tvar jak krab a širší než delší, a pohybují se relativně pomalu. Tělo Tropilaelaps je prodloužené, a je to rychle běžící roztoč, pohybující se rychle napříč plásty, často zachycený okem pozorovatele. Je proto snadnější ho spatřit než varroa. Tropilaelaps roztoči se také skrývají v plodových buňkách spíš než na dospělých včelách, což dělá diagnozu snadnější. Dospělou samičku roztoče lze spatřit běžící rychle z buněk a po ploše plástu; nezralí roztoči jsou bledí a bez pohybu když se krmí na hostiteli v plodových buňkách.

Obrázek 8. Pohled na Varroa destructor (vlevo) a Tropilaelaps clareae (vpravo)

Protože jsou životní cykly varroa a Tropilaelaps podobné, hlavní detekční metody pro nalezení varroa se mohou snadno použít na Tropilaelaps. Pravidelné sbírání a zkoumání zbytků na dnu a podložkách, prohlížení včel a plodu (například odvíčkovaný plod), a použití vhodného akaricidu jako diagnostického nástroje jsou nejlepší postupy k zjištění nákazy; viz tabulky dole, kde jsou podrobnější popisy technik. Tyto metody jsou včelařům známé ze zkušeností s monitoringem varroa.Tabulka 1 - metody detekce

A. Monitoring přirozené úmrtnosti roztočů
Pro/Proti
Pro a proti
1. Chovat včelstvo na zasíťovaném dnu (varroadno) se sběrnou zásuvkou pod ním.
PRO


PRO

Schopné detekce velmi málo roztočů

dává dobrou předstvu o úrovni nákazy
2. Pravidelně odstraňovat nečistoty, zbytky a spad ze dna úlu během léta.
PRO

Včelstvo není rušeno

3. Jestliže je hodně zbytků (měli) - např. po zimě, je těžké najít roztoče. Zbytky se smísí s denat. lihem v misce. Většina mrtvých roztočů bude plavat na povrchu a částečky vosku s propolisem klesnou.
PROTI

PROTI

PROTI

- Je potřeba dodatečné vybavení
- Monitoring trvá několik dní
- Podporuje zavíječe voskového, jestliže se voskové zbytky nahromadí
B. Odvíčkování plodu


1. Vybere se plocha zavíčkovaného plodu (trubčí nebo dělničí) v pokročilém stádiu (růžové oči), protože se nejméně rozdrobí při vytažení.
PRO

PRO
Rychlé a snadné použití

může být během rutinních prohlídek včelstva
2. Špičkami vidličky se projede pod víčky, paralelně s povrchem plástu, a vytáhnou se kukly jedním pohybem . (Obr. 9). Mladší fáze roztoče jsou bělavé a mohou být nepohyblivé při krmení na hostiteli, jak jejich ústní ústrojí a přední nohy jsou přichyceny ke kutikule hostitele.
Zralí roztoči, kteří jsou tmavší jsou vidět proti bledému tělu kukly.
PRO


PROTI


PROTI
Dává okamžitou představu o úrovni nakažení

Nepravděpodobné detekovat velmi malé nákazy

Výsledky jsou přibližné
C. Použití speciálních akaricidů


1. Použije se účelová podložka, lepkavá deska nebo plast pokrývající dno, s 3 mm sítí aby včely nevynášely mrtvé roztoče.PRO
Citlivé, schopné detekce velmi málo roztočů

2. Použije se akaricid podle instrukcí v návodu.PRO
Dává dobrou předstvu o úrovni nákazy ve stejné době jako léčení

3. Hledání mrtvých roztočů na podložce na dnu po 24 hodinách.PROTI
závisí na použité chemikálii


Obrázek 9. Odvíčkování trubčího plodu ke kontrole přítomnosti roztočů. Jsou vidět jasně proti bílému pozadí kukly

Opatření

Základní cíl hubení roztoče je udržení populace po celou dobu pod úrovní, kdy může působit ekonomické škody. Mohou být používány kombinace veterinárních léčiv (akaricidy nebo varroacidy) a biotechnické metody.

'Akaricidy' jsou léčiva která zabíjí roztoče. Podávají se v krmení, přímo na dospělých včlách, jako fumiganty, kontaktní pásky nebo jako odpařovače. Mnoho stejných akaricidy používaných na varroa jsou pravděpodobně také účinné proti Tropilaelaps. Ačkoli nyní nejsou speciální prostředky schválené pro kontrolu Tropilaelaps ve SK, v případě že se roztoč objeví, nasadily by se plány pro mimořádné události a havarijní schválení od Defra Veterinary Medicines Directorate (VMD) pro použití varroacidů proti Tropilaelaps.

'Biotechnické metody' používají ošetřování včel k snížení populace roztočů pomocí samotných fyzických prostředků. Mnoho účinných metod obsahuje chytání roztočů do plástů plodu, který je potom odstraněn a zničen. Tropilaelaps je možné dobře kontrolovat pomocí metod ošetřování, které simulují bezplodá období. Neschopnost Tropilaelaps živit se na dospělých včelách, nebo přežívat mimo zavíčkovaný plod více jak několi dní, je slabina životního cyklu roztoče, která se může využít k jeho hubení. V oblastech, kde je roztoč přítomen, by metody jako je klíckování maky, použití umělých rojů a pasti měly přerušit plod a být účinné při snižování počtu roztočů.

Dozor

Inspektorát Národní včelařské jednotky (The National Bee Unit (NBU)) provádí dozor nad exotickými škůdci včel jako je lesknáček ("malý úlový brouk") a Tropilaelaps a zaměřuje se na rizikové včelnice, které jsou kolem přístavů a kontejnerových terminálů. Včelaři jsou důrazně vyzýváni k monitorování včelstev na Tropilaelaps jako část rutinního ošetřování včelsteva. Vzorky měli jsou dávány do laboratoře NBU a kontrolovány na exotické škůdce. To se dělá formou vzorků měli nebo úlových podložek posílaných do Bee Unit uznanými včelařskými inspektory (Appointed Bee Inspectors (ABIs)) nebo včelaři (dobrovolné vzorky) po celé Anglii a Walesu.

Kdyby byl Tropilaelaps objeven v Anglii a Walesu, implementovaly by se nouzová opatření. Zásadní hlediska jsou komunikace, odhad rozsahu nákazy, vymýcení a izolace nebo tlumení. Přístup a opatření by byl zvolen v závislosti na rozsahu nákazy; Pokud by byla omezená, mohla by se použít metoda vymýcení. Jinak by byla implementováno schema omezování. Podobné uspořádání by se aplikovalo ve Skotsku a Severním Irsku.

Co bychom měli dělat?
Je těžké předpovědět dopad Tropilaelaps na včelařství, kdyby byl přivlečen do SK. Ovšem musí se o tom uvažovat jako o významné hrozbě, která by mohla mít vážné následky na včelařský průmysl v SK, zvláště ve spojitosti s jinými škůdci a nemocemi, které již řešíme. Včelaři by se měli připravit na možnosti jeho příchodu. Je důležité, že si uvědomí hlavní rysy Tropilaelaps a možná rizika, a udělají si dozor a monitoring roztočů jako rutinní část jejich včelařského programu.
Ačkoli se může zdát, že Tropilaelaps je dalekoa nedotkne se SK, zkušenost odjinud ukázala jak snadné je pro škůdce se přesunout do oblasti kde předtím nebyl domorodý; před 1996, lesknáček úlový byl neznámý pro většinu včelařského světa.

V případě že by byl Tropilaelaps uveden do SK, je časná detekce roztoče důležitá pro opatření kontroly a omezování, která budou implementována aumožní nějaký postup vymýcení.
Kdyby se Tropilaelaps našel potom co se usadil a rozšíříl, potom se budou muset včelaři naučit jak žít s roztočem a omezovat ho, přesně tak jako jsme to dělali s varroa. Jestli naleznete cokoli podezřelého spojte se s National Bee Unit nebo místním včelařskýcm inspektorem pro radu. Všechny podezřelé vzroky by měly být poslány do NBU na identifikaci - spolu se jménem, adresou a podrobností o včelnici (způsob vzorkování a podrobnosti jsou na webové stránce NBU).
Jestli se chystáte dovézt matky nebo včely ujistěte se že je to ze zemí povolených současnou legislativou a od uznávaných chovatelů. Nepokoušejte se dovážet včely ilegálně - rizika za to nestojí. Jestli máte dotazy a potřebujete poradit nebo chcete další informaci, spojte se s místním včelařským inspektorem nebo National Bee Unit, nebo se podívejte na stránku www.nationalbeeunit.com.

Další pomoc a rada

National Bee Unit
The National Bee Unit is part of the Defra Central Science Laboratory, a research agency.
Established in 1946, it has a long history in practical beekeeping and bee health, providing research, diagnostic, consultancy and extension services to government departments, commerce and beekeepers, in the UK and overseas.

Current research interests include European foul brood control, varroacide development and molecular methods for bee disease diagnosis using real time TaqMan PCR. The NBU's network of Regional and Seasonal Bee Inspectors provides an inspection service for statutory pests and diseases, advice and assistance to beekeepers year round, and training courses in disease control and bee husbandry.

Beekeeping Associations
In many areas beekeeping associations operate local disease control schemes and provide practical advice to members on bee disease recognition and control. Contact your local beekeeping association for details.

The Bee Health Advisory Panel
CSL hosts a panel of independent beekeeping experts, including representatives from national associations. The aim of the panel is to keep the official bee health programme under review, suggest improvements to it and to recommend research and training likely to be of direct benefit to beekeepers.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama