Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Co si mají vzít k srdci včelaři v Kanadě

9. května 2008 v 7:17 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
V Kanadě se konalo shromáždění valné hromady Kanadské medové rady (Honey council (CHC)) - o další strategii pro zdraví včel.

Včelaři se tam ptají, co mají nyní dělat a zde jsou výsledky, které za investované finance očekáváme od výzkumu.
(poznámka: U nás takto rozsáhlé konference nejsou potřeba, vše je tady již vyřešeno a je potřeba jen zpřesnit formulace ve veterinárních návodech a nařízeních a sankcemi donutit včelaře k ukázněnému dodržování dokonalých zákonů a vyhlášek :-). Škoda že na tuto konferenci nepozvali nějakého (libovolného) našeho učitele včelařství, ten by jim to vysvětlil hezky česky a vyhnal je domů :-))
Dennis vanEngelsdorp: Aktuálně o CCD v Americe
- Varroa rezistence na aktivní přísady v Apistanu a CheckMite+ (fluvalinate a coumaphos) je nyní rozšířena v USA a Kanadě .
- Hodnocení chemie Fluvalinátu se časem měnilo a postupně se zvyšuje hodnocení jedovatosti: Dříve v roce 1970 byl považován za netoxický, v začátcích 1990-tých mírně jedovatý a za vysoce toxický je považován dnes. (poznámka: Fluvalinát je obsažený v českých léčivech v M-1 AER, MP-10 a PF-90)
- Jak fluvalinat tak coumaphos byly nalezeny ve vosku (100% výskyt) a v pylu (67%). Jsou to chemikálie rozpustné v tucích (lypophylic). (poznámka: nedávné akce s prodejem levných mezistěn ve mě nyní budí podezření, odkud ten vosk pochází. Asi by se měla využít moderní analytická technika a provést důkladný rozbor prodávaných voskových mezistěn na cizorodé látky. Mám zprávy, že Němci vozí k nám výkupcům kontaminovaný vosk a kupují náš vosk).
- Pyl v úlu může být pro včely vysoce toxický, jak ukázaly pokusy s krmením. Pyl obsahuje tuky a oleje, které mohou absorbovat lipofylické chemikálie (například fluvalinat). Úrovně reziduí jsou 1200 ppb fluvalinátu a 120 ppb coumaphos byly nalezeny v pylu který včely zapečetily tmavým, černým víčkem (pohřbený) - (1 ppb se rovná 1 µg substance na kg (µg/kg)).
- Doporučuje se včelařům vyměňovat staré plásty, ale opatrně protože rezidua byla potvrzena i v nových plástech a mezistěnách.
- Práce s viry ukazují, že tyto jsou činitelem působících ztráty včelstev. Viry jsou nacházeny v pylu a medu a jsou přenášeny roztoči. Včelaři se ztrátami včelstev by měli před použitím plástů uvažovat o ozáření nebo je alespoň nechat vyvětrat po několik měsíců před použitím.
- Nosema v obou formách (apis nebo ceranae) nebyla činitelem u CCD v USA.
- Současná situace v USA je v pohybu, ale jsou zprávy o ztrátách včelstev až 90% v Kalifornii na opylení mandlí, které nastaly během 2 týdnů. Jak je to rozšířeno, to se neví, protože lidé volají jen když mají problémy.
Žádný jediný faktor nevysvětluje CCD, a začala multifaktorová analýza, aby se zjistilo jaká kombinace faktorů může způsobit zhroucení včelstev.

Richard Rogers:

1) Příležitosti pro zlepšení zdraví včel. 2) Přesuv včel mezi provinciemi.
- Je rozšířena rezistence Varroa na aktivní složky v Apistan a CheckMite+ (fluvalinate a coumaphos).
- Byly nalezeny matky líhnoucí se s roztoči varroa ze svých buněk a s deformovanými křídly a s viry deformací křídel (Deformed- Wing Virus (DWV)).
- monitoring by měl být na tolik nemocí a škůdců, jak jen možné a je kritický pro program IPM. Měl by zahrnout celkovou prohlídku včelstva a také analýzu vzorků včel v laboratoři na Varroa, tracheálního roztočíka (TM) a Nosema. (poznámka: V ČR se podle mých informací TM vůbec nevyskytuje, protože byl systematicky vyhuben "tvrdými" chemikáliemi (fluvalinat, akrinathrin, amitraz), které naši včelaři povinně a celoročně používají).
- Tlumení Varroa je klíčová věc pro ošetřování včel.
- Přesun včel mezi provinciemi může urychlit rozšíření známých i neznámých rizik průmyslu.

Dr. Albert Robertson:

šlechtitelský projekt Saskatraz: Minulost, přítomnost a budoucnost
- projekt strukturován na přirozený proces výběru
- vážné napadení varroázou může způsobit podobné příznaky jako CCD.
- V tomto bodě došlo k závěru, že včela není varroa rezistentní, ale varroa tolerance přivedla včelstva na čtyřletou značku před velkými ztrátami na jaře 2007. Pouze 7 včelstev to dokázalo. Včely vypadaly nádherně na podzim 2006, ale nakonec uhynuly.
- projekt obnoven a pokračuje.
Další poznámky, které Albert zaslal:
Cílem projektu Saskatraz je vyšlechtit produktivní, mírnou včelu s tolerancí k roztočům a nemocem plodu. Toho se dociluje vybíráním produktivních včelstev z velké genové zásobárny a jejich umístěním na izolovanou včelnici Saskatraz. Přirozená selekce pokračuje u kmene tolerantního k tracheálním a varroa roztočům. Nepoužívají se žádné chemické prostředky a monitoruje se varroa, TM a medná produkce a další ekonomické charakteristiky. Po čtyřech letech studie šesti včelstev z 50 testovacích výběrů bylo identifikováno, které vykazovaly dobrou mednou produktivitu, varroa toleranci a rezistenci na TM.
Včelstva s nejlepší produkcí medu vykazují průměrnou varroa toleranci a hygienické chování, zatímco včelstva s nejlepší varroa tolerancí vykazují průměrnou mednou produktivitu a nejlepší hygienické chování. V roce 4 bez léčení chemikáliemi vybil varroa všechny původní nasazená včelstva na Saskatrazu. Vyšetření mrtvých včelstev odhalilo symptomy charakteristické pro CCD. Předběžná analýza PCR vzorků sesbíraných za posledních 5 let všech včel ukazují, že včely byly vystaveny řadě patogenických virů (IAPV,DWV,KBV) roky před zhroucením, a sekvence některých virů byly integrovány do včelích genomických charakteristik retrovirů. Nosema Apis a Ceranea sekvence byly přítomny ve všech vzorcích. Došlo se k názoru, že silné napadení varroázou může vyvolat symptomy CCD a probíhající experimenty testují zda může závažný stres z varroázy spustit interpretaci virů. Šlechtitelský program pokračuje s použitím nových a předešlého elitního kmene a molekulárních markerů (SNPS a microsatellitů)

Dr. Robert Currie:

Varroa rezistence & Tolerance ve vybraných včelách - "Vliv prostředí ".
- Spousta roztočů:
Když se použijí ekonomické prahy, producenti si musí být vědomi souvislostí způsobených mnohonásobnými stresy na včelstvo. Když se například použijí prahy pro varroa, je důležité také zvážit úrovně dalších škůdců a jestliže jsou také přítomny, měly by se použít konzervativnější (nižší) prahy. To je zvláště důležité při kombinacích varroa a TM. Studie prováděné na universitě v Manitobě ukázaly, že pokud jsou přítomni oba roztoči ve včelstvu, je úmrtnost včelstev velká dokud není jeden z nich efektivně utlumen.
- Varroa prahy - zůstaňte pod!:
Ošetření vysokého napadení (40 roztočů na 100 včel) při použití kys. Mravenčí (před a během zimy) se zkoušelo jako záchranné ošetření, aby vidělo, jestli to zabrání velkým ztrátám včelstev. Ačkoli bylo ošetření úspěšné, při snížení počtu roztočů pod ekonomický práh všech kromě jednoho, 5 z 21 testovaných včelstev přežilo do jara. Zatímco ošetření v pozdním podzimu nebo zimě se může úspěšně použít při nízkých úrovních roztočů.
Výsledky tohoto experimentu zvýrazňují nutnost, aby včelaři stále monitorovali napadení roztoči a aplikovali registrované léčení kyselinou mravenčí (nebo jiných akaricidem) časně na podzim a zajistili tak, aby prahy spadu roztočů nebyly překročeny.
- Aktivita Varroa v zimě:
Tříletá studie reprodukce varroa v zimním plodu ukazuje, že maximálně 8% populace varroa může být nalezeno uvnitř plodových buněk, kde jsou chráněni od podzimního nebo zimního ošetření akaricidy. Roztoči v buňkách však mají velmi malou reprodukci.
Pro ty, kteří jsou ve šlechtitelských programech:
-Indikátory Varroa tolerance:
Poškození roztočů spojené s hřebelcováním (grooming behavior) souviselo úspěchem groomingu a může být užitečný indikátor pro výběr včelstev. Jiné druhy poškození kategorizované jako zranění noh, částí kusadel a zádového štítu roztočů s vysokou frekvencí hřbetního štítu je nejlepší indikátor efektivního groomingového chování když došlo ke zpomalení Varroa. Další indikátor varroa tolerance, který by mohl zajistit rychlý výběr, je teplotní reakce u včel v kleci. Rezistentní kmen má vyšší teplotní profil, než neselektovaný kmen.

Dr. Ernesto Guzman:

Alternativní Ošetřování při tlumení varroázy
- dokumentoval proces vedoucí k zaměření na tři metody aplikace thymolu, které budou hodnoceny tento rok.
- dosaženo až 97% účinnosti na podzim thymolem když byly dostatečně vysoké teploty: 15 C v říjnu 2006 průměrně bylo příliš chladno, až 20 tky v září byly vyhovující. Jarní zkoušky 2007 měly asi 80% účinnost, když byly teploty průměrně kolem 20 C, s dvěmi aplikacemi.
- na otázku z obecenstva na detailní recept, koncentraci, počty aplikací byla odpověď - "práce nebyla ještě ukončena".

Dr. Stephen Pernal:

Nosema
- Nosema: přes 100 druhů na různých hmyzích hostitelích. Obecně se má za to, že je specifická druhu.
- Ačkoli se Nosema apis replikuje pouze v buňkách spojených se střevem dospělých včel, experimentální důkaz ukazuje že Nosema ceranae se replikuje v několika tkáních těla. Replikace v jiných tělesných orgánech mohou mít vážný vliv na naší schopnost tlumit N. ceranae. Replikace pozorované uvnitř hypopharyngeal žlázách také vede k velkému přenosu nemoci v hnízdě mezi včelami dělnicemi.
- Velké potřísnění z úplavice je možný symptom N. apis, ačkoli ne vždy je spojen s nemocí. N. ceranae známá jako "suchá" nosema nemá žádnou úplavici hlášenou v Evropě.
- Historicky, N. apis je na své nejvyšší úrovni v časném jaru a úrovně poklesnou s odchodem zimních včel a když se mohou dělnice prolétnout a vykálet. Časté ošetřování se nedoporučuje pro přezimovaná včelstva, ale obvykle pro paketová včelstva. Úrovně znovu narostou v pozdním létě, ošetřovat včelstva jdoucí do zimy preventivně proti úmrtnosti od nosemy.
- N. ceranae má jiný cyklus nemoci než Nosmea apis. Studie ze Španělska ukazují, že N. ceranae se stala převládající a má vysoké úrovně spor ve včelách během léta. To může mít dopady pro strategie boje proti ní.
- Studie ze Španělska také přímo spojovaly infekci N. ceranae s velkými ztrátami ve Španělsku.
- N. apis a N. ceranae je široce rozšířena v Kanadě a oba druhy mohou se vyskytnout ve stejném včelstvu. V USA se zdá, že N.ceranae odsunula N. apis, protože N.apis je nyní těžké v posledních vzorcích nalézt.
- Je obtížné odlišit N. apis a N. ceranae pod světelným mikroskopem; ačkoli je N. ceranae v průměru menší, jejich velikosti se překrývají. Oddělení druhů se typicky dělá použitím technik molekulární biologie.
- Nejstarší včely ve včelstvu, normálně létavky, budou mít nejvyšší množství spor. Vzorkování by se mělo zaměřit na létavky, s 30-60 včelami odebranými na včelstvo.
- Dávka spor se může počítat pomocí kombinovaného mikroskopu při 400x zvětšení pomocí kalibrovaného počítacího haemocytometru. Tato technika není komplikovaná a může být prováděna včelařem, co se o to zajímá; použitý mikroskop lze zakoupit za rozumnou cenu.
- Nominální podzimní práh pro ošetřování včelstev infikovaných N. apis je jeden milion spor na včelu, založený na kompozitním vzorku včel ze včelstva. Pokud jsou analyzovánay individuální včely, je podzimní ošetření zaručeno jestli je 50% nebo více včel má detekovatelné úrovně Nosema.
Produkty testovány u Beaverlodge Research Farm na potlačování nosemy:
- Fumagillin byl účiný v potlačování severoamerického kmene N. ceranae v pokusech se včelami v kleci.
- Thymol a Albendenazole nebyly účinné proti každému druhu nosemy při pokusech na včelách v kleci.
- Velký polní test byl proveden v roce 2007 v nemírném místě v USA. Několi experimentálních ošetření bylo ohodnoceno včetně různých dávek a technik aplikací fumagillinu, thymolu, albendazole a VitaGold. Pozdní nektarová snůška a účinky v souvislosti s klimatem přirozeně potlačují úrovně spor N. ceranae ve všech včelstvech, včetně neléčených kontrolních, které statisticky vyloučily účinky ošetření.
Přesto největší potlačení spor nosema bylo vidět po ošetření fumagillinem.
- Náš výzkum pokračuje a zaměří se na vývoj efektivního ošetřování a techniky léčení na N. ceranae (včetně možnosti jarního a podzimního léčení), vzorkování na rezidua fumagillinu v medu, a další ohodnocení experimentálních sloučenin na tlumení nosemy.
Otázky od autora po shromáždění:
Jedna otázka je jaký je účinný časový rámec pro FumagilinB potom co včely vyberou a uloží v úlu, když se krmí podle doporučení.
Odpověď:
Na základě starší práce je jasné, že fumagillinem se krmí podle předepsaných dávek a jakékoli medikované krmení uložené v plástu zachová jistou aktivitu až do jara. To je založeno na studii Furgala v 1962 kde syrup z ošetřovaných přezimovaných včelstev v Minnesotě se odstranil v dubnu a krmily se v kleci infikované včely, které byly úspěšně vyléčeny. Furgala, B. 1962. Residual fumagillin activity in sugar syrup stored by wintering honeybee colonies. J. Apic. Res. 1: 35-37.
Aktivita je bezpochyby nižší než na podzim, ale posiluje to fakt, že smysl léčení funguje a že včely pokračují v konzumaci medikovaného krmení celou zimu.
KONEC ROZHOVORů

Informace, které mohou včelaři použít proaktivně

CHC dává dohromady plakát na IPM, který má vyjít toto jaro. Co lze vyvodit a aplikovat z dosavadních rozhovorů?
1) Jakékoli použití tradičních produktů Apistan a CheckMite+ zanechává rezidua, která se akumulují v plástu a může migrovat na pyl. Nahrazovat exponované plásty často a pravidelně pokud používáte tyto produkty.
2) Resistance na Apistan a CheckMite+ je rozšířena a může nastat kdykoli. Může být urychlena přesunem včelstev.
3) Monitorovat úrovně jak Varroa tak tracheálního roztočíka (TM). Pro varroa se určí počty včelstev/100 včel/úl, a u TM se určí procento nakažených včel v úlu.
4) Monitorovat Nosemu zasíláním vzorků na testování nebo si ji testovat sám.

Metody opatření:

- náhrada plástů, fumigace kyselinou octovou a ozařování.
- Fumagilin B je registrován na ošetření proti nosemě - podle návodu! Nedávat nižší dávky.
- Dodržovat doporučení v návodu, jedna 454g lahev ošetří asi 50 včelstev na podzim a 100-110 paketů na jaře. Nakrmit dostatečné množství syrupu na podzim a to zajistí včelám krmení po celou zimu.

IPM Program proti varroáze pro Kanadu

Aktivní ingredienty bez problému s rezidui nebo rezistence:
Vůbec nebyly diskutovány jediné registrované aplikační metody KM, Mite-AwayII™ a PMRA Note to CAPCO C94-05. Také nebylo zmíněno ošetřování kys. Šťavelovou. Tyto metody jsou již známé a na rozdíl od rezistence a rezidují u Apistan a Checkmite+ nejsou problematické.
Kyselina mravenčí
Pro adekvátní ošetření musí kanadští včelaři použít kys. Mravenčí dvakrát do roka podle doporučení návodu. KM likviduje jak varroa tak trachealní roztoče. Pokud se dělá odhad na opatření proti tracheálnímu roztočíku (TM), měl by se dělat na živých včelách, protože včela může přežít ošetření KM ale TM v průdušnici budou mrtví. Jestliže se včely zabijí a pošlou do laboratoře na spočítání napadení TM neukáží se TM zabité pomocí KM.
Jaro
C94-05 se obvykle následuje použitím meat pads (Mite-Wipes), každé léčení vyžaduje několik aplikací, nyní je obecně doporučováno plných 6 krát, 4 dny po sobě, s celkovým trváním 24 dní před nasazením medníků na jaře. Mite-AwayII™ je jedna aplikace, 21denní léčení před medníkami na jaře.
Podzim
Pro použití na podzim musí být aplikace provedena v září, dokud jsou teploty dostatečně vysoké a včely mohou vytvářet zdravý chomáč zimních včel. To znamená začít koncem srpna v severnějších lokacích až do konce září v teplejších částích Kanady.
Dodržujte návody:
Mite-AwayII™: www.miteaway.com
Kyselina šťavelová
K.š. je dobrá náhrada za podzimní ošetření kys. Mravenčí, je-li to potřeba. Včelstva by měla být bez plodu. To je potřeba zjistit před ošetřením, protože bezplodé období se velmi mění rok od roku.

Závěr

IPM program založený na těchto aktivních přísadách vypadá jako nejlepší strategie pro okamžitý udržitelný program boje proti varroáze pro Kanadský včelařský průmysl. Očekáváme že bude mít prioritu šlechtitelský program jako je v Saskatrazu který je zaměřen na identifikaci a zdokonalení kmene včely, která se nejlépe hodí pro potřeby kanadského včelařství. Kvůli povaze voskového prostředí, kde se včely množí, žijí a ukládají potravu, k žádosti o registraci jiných aktivních ingrediencí, které se akumulují ve vosku by mělo být přistupováno s velkou opatrností, a ujistit se o jejich kombinovaném účinku na celkové zdraví prostředí včelstva.
Díky všem, kteří dali dohromady velmi dobrý den prezentací a nadšené výzkumné komunitě pracující na pomoc průmyslu v tomto čase přechodu na udržitelnou včelařskou praxi. Příští roky by mohly být rozhovory AGM dokonce lepší! Niagarské vodopády! Nepromeškejte to!

Potential threaths to native and introduced pollinators
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 G.Pazderka G.Pazderka | E-mail | Web | 9. května 2008 v 9:04 | Reagovat

Dobrý překlad otom, co se děje. Díky.

2 Karel Karel | 10. května 2008 v 8:21 | Reagovat

Ještě že máme USA a to jejich včelaření, kterým tady všichni tak okázale pohrdají.  :-))

Emane, tohle stojí za to. Dík.

3 Leoš Dvorský Leoš Dvorský | E-mail | 11. května 2008 v 7:35 | Reagovat

V USA je vše postaveno na svobodném podnikání a ekonomice. Úspěch tam je něco jiného než uspět tady převážně díky dotacím. Výzkum se dělá na univerzitách, to platí stát. Na výzkumu se pracuje týmově a výsledky se posuzují využitelností pro praxi. Soukromé firmy musí prodat výsledek své práce , to u nás často není. Kanada má tu "výhodu" že když se díky V.d. bylo zakázáno dovážení včel. Museli se naučit zimovat včelstva. Napadlo je to, co dávno Rusy-zimovat v halách, stebnících. No a náhle zjistili, že mají problém.  Netrvalo jim to zas až tak moc dlouho a vrací se k selekci, šlechtění. Totéž se týče boje proti roztoči.  Za mořem si při řešení problémů berou inspiraci v přírodě, protože nic dokonalejšího prostě není.

4 Eman Eman | E-mail | Web | 13. května 2008 v 9:25 | Reagovat

Určitě je lepší si vzít poučení a popřemýšlet, než omílat opovržlivá hodnocení amerického včelaření a myslet si, že jsme češi mistři světa. Pýcha předchází pád.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama