Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Zkoušky odpařování kyseliny šťavelové

3. března 2008 v 22:48 | Eman |  Varoáza
v provozní zkoušce s 1509 včelstvy.

Výuková a experimentální včelnice ve Fischermühle spolku Mellifera e.V. vyvinula novou metodu odpařování kyseliny šťavelové. Minulou zimu (2000) byla zkoumána její účinnost proti roztoči Varroa, tolerance včelami a bezpečnost aplikace v různých výzkumných projektech. Zvláště důležitá byla velká provozní zkouška. Podílelo se na ní 95 včelařů ze sedmi evropských zemí, kteří testovali odpařovač VARROX vyráběný společností Andermatt BIOCONTROL AG. Bylo ošetřováno celkem 1509 včelstev a data z 797,744 roztočů a 197,169 včel byla zaznamenána a analyzována. Nejsou to jen včely, které tvrdě pracují, ale také včelaři! Díky účastníkům provozní zkoušky nyní existují spolehlivá data o odpařování kyseliny šťavelové pro ošetřování proti roztočům Varroa Destructor.

Následující text je omezen na nejdůležitější výsledky a podrobná zpráva včetně statistických analýz byla uvedena v "European Working Group for Integrated Varroa Control" autor Thomas Radetzki, York (Anglie), Červen 2001).

Oficiální povolení odpařovače Varrox v Rakousku

V říjnu 2001 bylo uděleno oficiální povolení odpařovači Varrox a tabletám Varrox v Rakousku díky úsilí australské asociace včelařů. Rakousko je nyní první země v EU, ve které mohou včelaři oficiálně tuto metodu používat mimo dobu produkce medu.

Nová metoda

V minulých letech byla vyvinuta nová metoda firmou Mellifera e.V., Vereinigung für wesensgemässe Bienenhaltung. U této metody je krystalická kyselina šťavelová (oxalic acid dehydrate) odpařována ve včelstvu.
Malý odpařovací přístroj napájený z autobaterie je vložen do úlu vstupem. Odpařuje kyselinu asi 3 minuty. Vstup úlu je těsně uzavřen pěnovým materiálem během ošetření a po 15 minut po ošetření. Takzvaný odpařovač VARROX je používán především pro zimní léčení ve včelstvech, které jsou bez plodu. Může být také použit v oddělcích bez zavíčkovaného plodu. Účinnost v pozdním létě ve včelstvech s plodem bude testována v budoucích pokusech.

Odpařování kyseliny š'tavelové (k.š.) je známo také v Rusku . Tam jsou páry k.š. foukány do úlu tlakem zvenku. Ale při ruské metodě uniká nekontrolované množství kyseliny z úlu a může to být pro včelaře nebezpečné. To je však metoda rozdílná od té, která byla vyvinuta výukovou a experimentální včelnicí Fischermühle. V našem případě se odpařuje k.š. v úlu bez dodávaného vzduchu zvenku. Protože zde nejsou tlakové rozdíly, které by tlačily páry z úlu ven. Tato jednoduchá metoda tak zaručuje pracovní bezpečnost.

Odpařovač byl stále zlepšován a zaručuje toleranci včelami a aplikační bezpečnost. Metoda je nyní předmětem patentových práv, které chrání VARROX - distribuovaný společností Andermatt BIOCONTORL AG.
Protože čistá k.š. je nebezpečná, jedovatá a korozivní substance, je nezbytné během ošetřování nosit ochranné brýle, zvláštní ochrannou masku, rukavice a oblek s dlouhými rukávy. Včelstva ve včelíně musí být ošetřována zvenku a domek musí být dobře větrán během a po ošetření.
Ohříváním se asi polovina k.š. rozloží na neškodný CO a vodu. Další polovina se odpaří jako jemné kapičky a prášek k.š., který se sráží na včelách a všude v úlu. Ve zvláštním výzkumném projektu je toto srážení zkoumáno, aby se tak zjistila rizika pro včelaře. Byly také zkoumány možné vedlejší produkty odpařování, zda nejsou jedovaté. Výsledky naznačily, že pochyby o bezpečnosti mohu být rozptýleny. Proto bychom rádi představili výsledky nové metody odpařování kyseliny šťavelové.

Struktura provozní zkoušky

V této zkoušce většina včelařů prováděla první ošetření kolem 25. listopadu 2000. Pro srovnání byla odpařována různá možství k.š. a některá včelstva byla ošetřena Perizinem nebo Amitrazem. Původně 153 včelstev zůstalo neošetřeno jako kontrolní včelstva. K získání srovnatelných výsledků všichni včelaři dostali k.š. v kapsulích obsahujících 1.4 g kyseliny.
Jelikož účinky odpařování k.š. trvají po delší dobu, počítali se mrtví roztoči a mrtvé včely po 5 týdnů po ošetření. Následující ošetření ukázalo kolik roztočů nebylo zachyceno s prvním ošetřením a to sloužilo k určení efektivity prvního ošetření (tabulka 1). Jedním odpařením k.š. bylo zabito 95% roztočů. Čísla, v procentech, jsou průměrné hodnoty a musí být vzato v úvahu to, že některá včelstva měla zavíčkovaný plod. Srovnání účinnosti ve včelstvech s plodem a bez plodu následují dále. Roztoči padající po ošetření jsou mrtví, a nejenom omráčeni.
Úspěch ošetření nezávisle na stavu plodu
Na obrázku 2 je průběh efektivity znázorněn jako křivka. Efektivita odpařování k.š. má charakteristický průběh (červená a oranžová čára), která se jasně odlišuje od Perizinu a Amitrazu (modrá a zelená). S odpařováním roztoči nepadají přímo po ošetření, ale účinky trvají déle než s Perizinem. Avšak protože bylo ošetřeno pouze 16 včelstev Amitrazem nebo Perizinem, není možné přikládat výsledkům větší důležitost. Bohužel někteří včelaři v ošetřování se liší od těch původně plánovaných a některé pokusné skupiny jsou v důsledky toho poněkud malé.
obr. 2
Na obrázku 2 horizontální ukazuje časová osa kolik dní po ošetření byli počítáni mrtví roztoči. Tyto dny jsou průměrné hodnoty. Pro nevhodné počasí bylo následné ošetření prováděno trochu později, 44-tý den po prvním ošetření. Křivky ukazují průměrné hodnoty účinnosti. Vertikální čáry ukazují střední odchylky účinnosti ve formě takzvaných směrodatných odchylek. Černá křivka ukazuje neošetřovaná včelstva.

Na tom lze vidět s jakým druhem následného ošetření byla určena účinnost odpařování kyseliny. Různé následné ošetření vytváří pouze mírný rozdíl v počítání účinnosti. Proto se to v této zprávě nesledovalo odděleně.

Účinnost odpařování kyseliny šťavelové v zimním plodu

Pokud se bere do úvahy stav plodu v ošetřovaných včelstvech, účinnost odpařování k.š. ve včelstvech bez plodu je 95,9 % (free of brood). Účinnost ve včelstvech s plodem je 92,0 % (viz tabulku 4, obr. 5 a 6). Mnoho včelstvech sedělo na několika plástech; ale přesný rozsah plodu nebyl zjištěn (status of brood not known). Teploty v listopadu a prosinci byly mimořádně vysoké, a na některých místech dokonce včely v tu dobu létaly za pylem.

V praxi to znamená, že pokud není jasné zda včelstva mají plod nebo jestli je ve včelstvu vysoké napadení varroa, mělo by pro účinné zimní ošetření být provedeno druhé ošetření. To by se mělo uskutečnit asi dva týdny po prvním ošetření. Jelikož včely prokazují vysokou úroveň tolerance k tomuto ošetření, následné ošetření nedělá žádné problémy.
tabulka 4
obr. 5
(OA = oxalic acid)
obr. 6
(OA = oxalic acid)

Účinnost odpařování kyseliny šťavelové v různých úlech

Velké množství dat umožnilo zjistit jestli je odpařování k.š. závislé na úlovém systému (hive system). Na obr 7 jsou úlová data adekvátně seskupena. Pro každý typ úlu je zde ukázána účinnost (efficacy) odpařování 1,4 a 2,8 gramů k.š.. Byly pouze mírné rozdíly v účinnosti a k překvapení nebylo to závislé na množství použité k.š. (1,4 nebo 2,8 gramů).

Ve skupině "jiné úly" ("other") byla účinnost mírně nižší. Ale jelikož tato skupina se skládala z 37 různých včelstev v různých neběžných úlových systémech, měla by být těmto výsledkům přikládána malá důležitost.
Nápadně nízká účinnost je v Dadant úlech (165 úlů). I když tyto úly mají velký objem, bylo to jako důvod vyloučeno. Několikaposchoďové úly s 2 rámy, které měly dokonce větší objem než úly Dadant, vykazovaly lepší účinnost (531 včelstvo). Není to také případ že by včelstva v Dadantech měla větší množství plodu během ošetření. Další důvody k vysvětlení nízké účinnosti se nezjistily.
obr. 7
(OA = oxalic acid)

Odpařování kyseliny šťavelové také při nízké teplotě

Včelaři zaznamenávali během ošetřování (treatment) teploty. Takto bylo možno určit, že účinnost odpařování k.š. je téměř stejná pro teploty mezi 2 a 16 °C (obr 8). To znamená, že s touto odpařovací metodou je včelař značně nezávislý na počasí, a to je velká výhoda nad sprejovací a postřikovací metodou k.š. V chladných měsících je také možné začít ošetřovat ráno. Během jednoho dne může včelař s odpařovačem dokonale ošetřit 70 až 100 včelstev. U velkých včelnic může jedna osoba používat tři odpařovače současně a tak provádět více ošetření paralelně. Včelstva se nemusí otvírat a střecha se nemusí odstraňovat.
obr. 8
(OA = oxalic acid)

Rozpustnost vosku a rezidua v medu

Kyselina šťavelová není rozpustná ve vodě. To je nejdůležitější fakt při úvahách použití bez reziduí. V roce 2000 jarní med od včelstev, která nebyla ošetřena k.š. byl srovnáván s medem ze včelstev vekterých bylo odpařeno různé množství k.š. Med byl vytáčen ve stejný čas v blízkých včelařstvích. Obsah k.š. v ošetřovaných včelstvech byl mezi 22,8 a 37,7 mg/kg medu (obr. 9).
Každý sloupec představuje obsah k.š. ze společného vzorku nejméně devíti medových plástů ze dvou nebo tří včelstev. Včelstva byla ošetřována k.š. měla průměrně nízký obsah k.š. v medu než neošetřovaná včelstva. Odpařování k.š. tedy se zdá v tomto ohledu také zcela neškodné.
Obsah k.š. ve zkoumaných vzorcích medu byl v každém případě v menší oblasti než co je známé jako přirozené odchylky. Franco Mutinelli 3) sledoval přirozený obsah k.š. v 32 vzorcích různého italského medu. Našel obsah 20 až 400 mg k.š. na kilogram medu.
obr. 9
(OA = oxalic acid)

Dobrá tolerance včelami

Mnoho včelařů, kteří se zúčastnili provozní zkoušky, pravidelně počítali mrtvé včely na dnu úlu. Po ošetření byl spad včel počítán po dobu pěti týdnů. Po odpaření k.š. byl mírně nižší spad než v neošetřovaných včelstvech. Na obr. 10, je znázorněn spad včel po různých ošetřeních. Toto jsou průměrné hodnoty z více než 1000 včelstev ve kterých byla k.š. odpařována! Neošetřovaná kontrolní skupina sestávala z minimálně 130 včelstev. Zdá se být malý rozdíl v počtu mrtvých včel po odpaření 1,4 a 2,8 gramů k.š.. Použití dvojitého množství k.š. nezpůsobí vyšší spad mrtvých včel. Během 5 týdnů po odpaření k.š., spadlo méně jak 200 včel jako zimní spad.

Vzhledem k tomu, že bylo Perizinem nebo Amitrazem ošetřeno relativně nízký počet včelstev, úrovně úmrtnosti po ošetření nemůže být bráno jako reprezentativní.
Ačkoli nemohy být registrovány včely, které odletěly v zimě a nevrátily se, data ukazují na dobrou snášenlivost včelami. Tato dobrá tolerance je potvrzena také dále.
obr. 10
(Ox = oxalic acid)

Technické detaily

Vchod do úlu musí být minimálně 14 mm vysoký a 85 mm široký k zavedení VARROX - odpařovače.VARROX-odpařovač vyráběný společností Andermatt BIOCONTROL AG (stejně jako ochranná maska) spolu s podrobným návodem k použití a 3 metrovým kabelem se svorkami na autobaterii a odměrná lžíce.

Addresy
Mellifera e.V., Vereinigung für wesensgemässe Bienenhaltung, Fischermühle, DE-72348 Rosenfeld,
Germany, Phone ++49 (0)7428-935460, Fax ++49 (0)7428-935450, e-mail info@mellifera.de,
www.mellifera.de

Andermatt BIOCONTROL AG, Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil, Switzerland, Phone ++41
(0)62 9175000, Fax ++41 (0)62 9175001, e-mail sales@biocontrol.ch, www.biocontrol.ch

Literatura

1) Radetzki, T, Varroa Control by evaporation of Oxalic Acid in the hive, York 6/01
2) Radetzki, T et al., Neue Anwendungstechnik in der Testphase, ADIZ 11/99
3) F. Mutinelli et al, l'acido ossalico nella lotta alla varroasi, L'ape 4/1997, Istituto Zooprofilattico,
Legnaro, Italy
__________________________________________________________________
Zdroj: Vaporisation of oxalic acid in a field trial with 1'509 colonies Author: Thomas Radetzki
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 G.Pazderka G.Pazderka | 5. března 2008 v 0:12 | Reagovat

Tak nevím. Dívám se na šťavelku do Eurlexu a náš V.  Špidla za komisi podepsal závaznou směrnici, podle které nesmí být zaměstnanec vystaven více jak jednu jednotku (15 min.) kyselině šťavelové.  Shodla se natom vědecká rada EU.

Prakticky to asi znamená jediné, že bych musel mít odpařovačů asi tolik, kolik mám na stanovišti včelstev, abych jedním vrzem (jak u demolice) odpařil celé stanoviště a rychle odtama zdrhnul.  :-)  Jinak bych porušil následně předpis, který by měl být vydán následně podle tohoto, každým členem EU.  

zdroj:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0036:01:CS:HTML

2 Karel Karel | 5. března 2008 v 11:32 | Reagovat

No jo Gusto, to je jen pro zaměstnance.  Ale pro kapitalistické samovykořisťovatele (ti jsou nejhorší, ti nešetří ani sebe) to samozřejmě neplatí.   A pro včely taky ne, pokud nejsou u matky v pracovním poměru. :-))

3 G.Pazderka G.Pazderka | 5. března 2008 v 13:37 | Reagovat

[2] Nojo, ale když to bude zkoušet např. Dol, tak poslechnout musí. V s.r.o. , pokud vím, je každý zaměstnancem.

  Kdyby se to nepromítlo do vztahu se včelaři, tak co by potom jako i jako zájmový včelař měl být? Vím, že není zaměstnanec, ale pokusný králík také ne!

4 Eman Eman | E-mail | Web | 5. března 2008 v 15:30 | Reagovat

Gusto víš kolik se tu všude porušuje různých předpisů a zákonů ve firmách? Ale není-li žalobce......

5 dosage dosage | E-mail | Web | 31. března 2017 v 22:59 | Reagovat

Hello!
http://fast3ciaonline.com/ ,  , http://generic3viafast.com/ ,  ,

6 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 16. dubna 2017 v 22:51 | Reagovat

cialis 5 mg cost cvs

      <a href=http://onlinecialisrxd.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://onlinecialisrxd.com/">buy cialis</a>

    prix cialis tunisie

7 20mg 20mg | E-mail | Web | 20. dubna 2017 v 1:04 | Reagovat

Hello!
http://cialisgenericbuyrx.com/ ,  ,

8 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 0:39 | Reagovat

Hello!
http://cialisforsalenrx.com/ ,  ,

9 ViagDub ViagDub | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 18:23 | Reagovat

cialis y viagra generico

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">buy viagra online</a>

    viagra 50mg ohne rezept

10 OnlinepDub OnlinepDub | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 13:25 | Reagovat

cialis composition

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">buy cialis</a>

    cialis 5 mg onde comprar

11 GavrilaDub GavrilaDub | E-mail | Web | 3. května 2017 v 16:43 | Reagovat

cialis nhs

      http://canadacialisnvz.com/ - cialis

    <a href="http://canadacialisnvz.com/">tadalafil online</a>

    cialis prices amazon

12 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 9. května 2017 v 0:07 | Reagovat

quick acceptance loans

      http://fastloanstgz.com/ - instant payday loans

    <a href="http://fastloanstgz.com/">instant loans</a>

    cash advance new smyrna

13 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 9. května 2017 v 19:24 | Reagovat

cialis tablets in uk

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">cialis cheap</a>

    try it generic cialis softtab

14 AhmedNaife AhmedNaife | E-mail | Web | 19. května 2017 v 13:17 | Reagovat

cialis generika best price

<a href=http://buycialisvaonline.com/>cialis cheap</a>

<a href="http://buycialisvaonline.com/">order cialis</a>

buy daily cialis online

15 AnnDub AnnDub | E-mail | Web | 20. května 2017 v 14:46 | Reagovat

cialis verpackun

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">generic cialis</a>

    generic cialis lowest price no

16 DemidDub DemidDub | E-mail | Web | 28. května 2017 v 15:39 | Reagovat

cialis taladafi

      http://buygvcialisonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">order cialis</a>

    lowest price cialis 20 mg

17 cialis_generic cialis_generic | E-mail | Web | 28. května 2017 v 22:29 | Reagovat

Hello!
http://buycialisfxz.com/ ,  ,

18 AlexeyDub AlexeyDub | E-mail | Web | 2. června 2017 v 14:37 | Reagovat

cialis from canada online

      http://cialis10mgonlinez.com/ - cheap cialis

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">generic cialis</a>

    10 mg cialis 4 days in a row

19 AndrewDub AndrewDub | E-mail | Web | 10. června 2017 v 21:17 | Reagovat

installment loans online indiana

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans online

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans online</a>

    payday loans in richmond california

20 AndrewDub AndrewDub | E-mail | Web | 11. června 2017 v 21:41 | Reagovat

what are cash advance stores

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    payday loans in retford

21 AndrewDub AndrewDub | E-mail | Web | 12. června 2017 v 17:57 | Reagovat

fast cash sudbury

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday advance</a>

    emergency overnight loan

22 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 12. června 2017 v 18:09 | Reagovat

cash cow loans in bossier city

      http://fastcashisok.com/ - payday loans online

    <a href="http://fastcashisok.com/">faxless payday advance</a>

    payday loans cash in 15 mins

23 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 13. června 2017 v 14:12 | Reagovat

money tin

      http://fastcashisok.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://fastcashisok.com/">no faxing payday advance</a>

    payday loans in yukon

24 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 25. září 2017 v 12:58 | Reagovat

only for you cialis in india

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cialis coupon</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cialis online</a>

    cialis generico tadalafil 10 m

25 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 25. září 2017 v 13:32 | Reagovat

sex mit kamagra cialis levitra

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cialis</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cheap cialis online</a>

    generic cialis nz home

26 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 25. září 2017 v 14:30 | Reagovat

cialis mg 5 prezzo

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cialis</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">buy cialis online</a>

    good choice cialis no rx

27 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 25. září 2017 v 15:09 | Reagovat

best online source for cialis

      <a href=http://cheapjicialis.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cialis coupon</a>

    levitra cialis generique

28 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 25. září 2017 v 15:41 | Reagovat

cialis 5 mg nombre generico.

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cialis</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cialis</a>

    cialis soft 100mg australia

29 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 25. září 2017 v 17:14 | Reagovat

generic cialis mail order

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cialis coupon</a>

    best online source for cialis

30 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 25. září 2017 v 19:14 | Reagovat

cialis en urugua

      <a href=http://cheapjicialis.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cialis</a>

    canada cialis over counter

31 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 25. září 2017 v 21:32 | Reagovat

we like it cialis to buy

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cheap cialis online</a>

    combien coute le cialis

32 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 25. září 2017 v 22:20 | Reagovat

alcohol and cialis mixing

      <a href=http://cheapjicialis.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cialis</a>

    cialis en ligne gr

33 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 25. září 2017 v 23:17 | Reagovat

cialis on line espana

      <a href=http://cheapjicialis.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cialis coupon</a>

    cialis precio oficial mexico

34 RevebaDub RevebaDub | E-mail | Web | 27. září 2017 v 22:15 | Reagovat

costo viagra senza ricetta

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>buy cheap viagra</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">viagra coupon</a>

    look here american viagra

35 RevebaDub RevebaDub | E-mail | Web | 28. září 2017 v 11:01 | Reagovat

costo viagra senza ricetta

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">buy cheap viagra</a>

    buy wholesale viagra pills

36 AhzleDub AhzleDub | E-mail | Web | 2. října 2017 v 14:55 | Reagovat

only best offers cialis 200mg

      <a href=http://buycialishnonline.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">generic cialis</a>

    cialis jelly tablets us online

37 GerfdDub GerfdDub | E-mail | Web | 4. října 2017 v 13:04 | Reagovat

viagra gold overnight shipping

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra generic</a>

    buy viagra online cheap uk

38 GerfdDub GerfdDub | E-mail | Web | 4. října 2017 v 16:41 | Reagovat

look there viagra how much

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra online</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">buy viagra</a>

    cialis viagra australia

39 MessDub MessDub | E-mail | Web | 4. října 2017 v 18:47 | Reagovat

buy viagra in saudi

      <a href=http://cheapviagralks.com/>viagra</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">viagra</a>

    get best results taking viagra

40 MessDub MessDub | E-mail | Web | 4. října 2017 v 19:47 | Reagovat

ontario viagra a without

      <a href=http://cheapviagralks.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">viagra</a>

    viagra potenzmittel kamagr

41 MessDub MessDub | E-mail | Web | 4. října 2017 v 21:13 | Reagovat

i use it discount real viagra

      <a href=http://cheapviagralks.com/>cheap viagra online</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">buy viagra</a>

    cheapest viagra brand name

42 GerfdDub GerfdDub | E-mail | Web | 5. října 2017 v 1:24 | Reagovat

prof viagra pills in mumbai

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra</a>

    viagra e cuore

43 GerfdDub GerfdDub | E-mail | Web | 5. října 2017 v 4:54 | Reagovat

viagra levitra ou cialis

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra generic</a>

    viagra mumbai price

44 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 9. října 2017 v 21:08 | Reagovat

viagra at cvs price.

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>buy cheap viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">buy cheap viagra</a>

    comprare viagra in farmacia

45 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 10. října 2017 v 1:38 | Reagovat

sex pills viagra and levitra

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra online</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra generic</a>

    viagra cialis gunstig

46 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 10. října 2017 v 2:31 | Reagovat

forum viagra alcool

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>order viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">cheap viagra</a>

    viagra canada law

47 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 10. října 2017 v 5:48 | Reagovat

viagra online kaufen paypal

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra</a>

    costo di 50 mg di viagra

48 OlegDub OlegDub | E-mail | Web | 16. listopadu 2017 v 14:26 | Reagovat

viagra sin receta madri

      http://viagraonlinelka.com/ - viagra online

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">purchase viagra</a>

    viagra best viagra price

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama