Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Chovatelský řád

8. srpna 2005 v 13:35 |  Biologie a šlechtění včel
Chovatelský řád
Tento chovatelský řád se vztahuje na druh včela medonosná (Apis mellifera L.), plemeno včela kraňská (Apis mellifera carnica POLLM.)

1. Cíl chovatelské práce
Na území ČR se osvědčilo plemeno včely kraňské. Intenzívní selekční práce je zaměřena k dalšímu zlepšování užitkových i doprovodných vlastností včel a zvyšování přirozené odolnosti proti nemocem. Program meziliniového křížení včely kraňské je směrován k získání heterozního efektu a k vytváření takové struktury populace kraňské včely, ve které by nedocházelo k zužování genotypu.

2. Organizační struktura
Pro řízení plemenářské práce v chovu včel platí Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat č. 154/2000 Sb. a na něj navazující vyhlášky č. 471/2000 Sb o šlechtění a plemenitbě vybraných zvířat a č. 357/2001 Sb. o označování a evidenci hospodářských zvířat. Plemenářskou práci v chovu včel v ČR řídí Český svaz včelařů a Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. na základě oprávnění, vydaných MZe ČR.

Chovy včel se dělí na užitkové a šlechtitelské.
2.1.Chovy užitkové
2.1.1. Chovy užitkové (včelínové)
V užitkových chovech odchovávají jednotliví chovatelé nebo několik chovatelů sdružených do chovatelského kroužku matky pro vlastní potřebu. Těmto chovům se doporučuje rozchov vyzkoušeného materiálu místního původu nebo materiálu pocházejícího z vyšších chovů. Nevyžaduje se jednotná evidence ani veterinární atest. Prodej matek mimo stanoviště je vázán veterinárním povolením stejně jako u přesunu včelstev.

2.1.2. Chovy užitkové ­ registrované
Cílem těchto chovů je rozchovávat větší počty výkonných matek pro své nejbližší okolí. Chová se z materiálu rozmnožovacích, eventuálně uznaných a oblastních chovů nebo z vlastního materiálu metodou hromadného výběru. Chovatel vede úlový záznam.
Registrovaný chovatel musí mít k dispozici nejméně 20 včelstev, musí splňovat podmínky pro vydání veterinárního atestu pro prodej matek a musí být evidován a kontrolován okresním chovatelským referentem, kterému každoročně hlásí výsledky chovu. Chovatel je povinen přihlásit se k registraci v ČSV, v okrese, kde má stanoviště včelstev.

2.2. Chovy šlechtitelské
Šlechtitelské chovy uznává MZe ČR na základě doporučení Uznaného chovatelského sdružení a vyjádření Okresní veterinární správy o zdravotním stavu chovu.
Šlechtitelské chovy prokazují plnění svých povinností vedením úlového záznamu, matriky matek a rodokmenových karet. Původ matek potvrzují formou evidenčního lístku. Úlový záznam se doporučuje doplnit přehledem o výkonu včelstev na stanovišti.

2.2.1.Chovy rozmnožovací (RCH)
Rozmnožovací chovy pracují jako velkochovy. Plemenný materiál odebírají z oblastních a uznaných chovů. Rozmnožují ve velkém měřítku pouze prověřený materiál. Rozmnožovací chovy provádějí přísný hromadný výběr, každoročně obměňují nejméně 60 % matek.

Podmínky pro zřízení a trvání chovu
Rozmnožovací chov musí mít soustředěno nejméně 40 včelstev na stanovišti v centru chovu.

Žadatel musí předložit:
 • mapku rozmístění včelstev v okruhu o poloměru 5 km od centra chovu
 • prohlášení včelařů tohoto okrsku o tom, že budou každoročně odebírat plemenný materiál z chovu a spolupracovat při tlumení nákaz
 • doporučení ZO a OV ČSV ke zřízení chovu
 • návrh na jmenování vedoucího chovu, který povede evidenci a kontrolu užitkovosti chovu v případě, že žadatelem o zřízení je organizace

Podmínkou trvání chovu je:
 • prodej minimálně 100 ks oplozených matek ročně, případně odpovídajícího množství neoplozených matek, matečníků, plemeniva
 • dodávka plemenného materiálu do okrsku tak, aby bylo každoročně obměněno tímto materiálem nejméně 20 % matek z celkového počtu včelstev v okrsku chovu
 • řádné plnění všech preventivních a léčebných opatření proti nákazám podle platných předpisů a metodik
Povinnosti v RCH
Vedle základních podmínek pro trvání RCH je tento chov dále povinen:
 • zajistit si každoročně veterinární atest, který vydá na jeho žádost podle veterinárních směrnic příslušná okresní veterinární správa
 • sledovat užitkovost včelstev
 • vést evidenci o chovu
 • hlásit každoročně do 31.10. sekretariátu ČSV požadované údaje
 • zasílat každoročně do 31.10. VÚVč Dol vyplněné rodokmenové karty
 • poskytovat na požádání plemenný materiál oblastním chovům k zakládání linií
 • zúčastnit se aktivů vyšších chovů pořádaných ČSV
Podpora RCH
V zájmu plnění cílů plemenného chovu jsou RCH poskytovány každoročně přednostně inseminované matky z oblastních chovů
Z prostředků určených na podporu plemenářské práce lze hradit, podle konkrétních podmínek, stanovených pro běžný rok ČSV:
 • dodávky inseminovaných matek z oblastních chovů
 • inseminační službu při zakládání linií
 • udržování a sledování testovaných inbredních linií
 • zpětné dodávky plemenného materiálu oblastním chovům
 • nařízená vyšetření a předepsané prostředky pro tlumení nákaz
 • další materiál používaný bezprostředně pro odchov, evidenci a expedici matek
 • vícenáklady spojené se selekcí včelstev na odolnost proti nemocem a se zaváděním rozchovávaného genetického materiálu do zemského chovu, a to ve vztahu k počtu odprodaných matek.

2.2.2.Chovy uznané
Charakter a cíl
Za uznané chovy lze považovat elitní chovy včely kraňské, které vykazují trvalé nadprůměrné užitky, vyrovnanost a doprovodné vlastnosti. Základní plemenářskou metodou uznaných chovů je individuální výběr a možnost kontroly páření inseminací. Těžiště práce uznaných chovů je v dokonalé plemenářské práci, nikoliv v počtu odchovaných matek. Uznané chovy mají právo dodávat matky k dalšímu množení do rozmnožovacích chovů.

Podmínky pro zavedení uznávacího řízení
O uznání chovu může požádat každý chovatel, který vyhoví těmto podmínkám:
 • výběrová základna není menší než 40 produkčních včelstev s matkami uznaného chovu
 • prokáže pomocí záznamů, že nejméně po dobu tří generací matek sleduje užitkovost a dědičnost
 • zajistí kontrolu páření matek inseminací nebo v chovatelském okrsku. V tom případě musí prokázat, že každoročně dodává do okruhu o poloměru 5 km nejméně tolik matek, kolik činí 20 % celkového počtu včelstev okrsku
 • předloží vyjádření ZO a OV ČSV
 • předloží písemný souhlas včelařů v okrsku o spolupráci při tlumení nákaz a odběru matek uznaného chovu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama