Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky
 

Akupunktura včelím jedem

2. října 2018 v 9:36 | Eman |  Apiterapie
Akupunktura včelím jedem je druh akupunktury kde se včelí jed nanese na vrcholky akupunkturních jehel. Nebo se včelí žihadla pomocí nástroje aplikují na kůži.
Včelí jed je složitá látka, která se skládá z mnoha protizánětlivých složek, jako je melittin, adolapin a apamin. Jiné látky jako fosfolipáza A2 mohou být protizánětlivé v nízkých koncentracích a prozánětlivé v jiných. Avšak včelí jed také obsahuje peptid 401 degranulace žírných buněk, a histamin. Akupunktura včelím jedem byla používána na osteoartritidu kolen, reumatoidní artritidu, kapsulitidu ramenního kloubu a "tenisový loket".

Včelí jed může také zmírnit neurologické stavy, včetně periferních neuropatií, mrtvice a parkinsonovy choroby. Léčba byla zkoušna v jedné sérii pro zmírnění deprese. Důležitým problémem je bezpečnost včelího jedu, protože může způsobit anafylaktický šok a bylo hlášeno několik úmrtí. Čištění včelího jedu na odstranění škodlivých látek může omezit jeho toxicitu.

Včely nejsou ovce

20. března 2018 v 8:05 | Eman
Včelaři měli v minulosti koncem února povinnost hlásit umístění včelstev na příslušný obecní úřad. Nedávno byla tato povinnost zrušena, protože je již možné si registrovaná včelstva zjistit v databázi chovatelů.
Za celou dobu 25 let včelaření jsem nebyl nikdy okolními zemědělci upozorněn, že provádí chemické postřiky. Ani bych nevěděl, co bych měl se včelami dělat. Ráno je uzavřít a nechat je trochu podusit?

Dostal jsem před několika dny zajímavou zprávu:

Informace včelařům

Zemědělské a obchodní družstvo" Bratranců Veverkových" Živanice informuje včelaře, že v termínu od 20.3.2018 do 20.11.2018 mohou být na pozemcích družstva aplikované přípravky na ochranu rostlin, které dle nové novely zákona mohou být pro včely toxické.
Na případné dotazy odpoví agronom pan Jméno a Příjmení - mobilní telefon
Prosím o potvrzení doručení e - mailu.
S pozdravem ZOD Živanice Přijmení a jméno - telefon

___________
Ministerstvo zemědělství podalo informaci:


Vážení včelaři,

změna v evidenci včelstev v registru zemědělské půdy LPIS u některých z vás vyvolala obavy, dovolte, abychom situaci znovu vysvětlili. Změna vznikla v reakci na požadavek zemědělců i včelařů, aby se systém evidence zmodernizoval a byla vyloučena respektive minimalizována rizika otrav včel.

Kontaktní údaje včelařů jsou nyní uveřejněny ve všech registrech zemědělské půdy LPIS (interní, veřejný a Portál farmáře). Informace slouží především k tomu, aby zemědělec včelaře upozornil, že chce chemicky ošetřit svá pole nebo obec svou veřejnou zeleň. V takovém případě musí nejpozději 48 hodin předem a v okolí 5 kilometrů od míst, kde chce aplikovat postřik, dát vědět včelařům, aby mohli zabezpečit a ochránit svá včelstva.

Před touto změnou museli chovatelé nahlásit počet a umístění včelstev na obecní úřad. Subjekty provádějící postřiky pak návštěvou na obecním úřadu musely zjistit umístění včelstev. Tento způsob byl nepružný a administrativně náročný. Nyní stačí, aby zemědělec upozornil včelaře například mailem nebo sms zprávou, informace o chystaném ošetření polí se bezprostředně dostane ke včelaři, a ten může na tuto situaci okamžitě reagovat.

Kontaktní údaje jsou uvedeny v LPIS podle novely zákona o zemědělství. Zákon výslovně jmenuje údaje, které musí být veřejné. Konkrétně to je: osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě telefonní číslo a elektronická adresa. Netýká se to pouze včelařů, zákon obecně ukládá v registru zveřejnit kontaktní údaje na všechny chovatele. Z nich čerpá informace například integrovaný záchranný systém, když potřebuje kontaktovat nebo varovat majitele zemědělského objektu před nebezpečím v podobě povodní, požáru atd. O porušení ochrany osobních údajů tedy nejde.

Někteří včelaři nesouhlasí s tím, že jejich kontaktní údaje jsou přístupné ve veřejné části databáze LPIS a nikoliv pouze v té, do které se dostanou jen zemědělci. Má to důvod. Chemické postřiky totiž používají nejenom zemědělci na svá pole, ale například i obce, České dráhy, správci sportovních areálů při údržbě zeleně a krajiny. Tyto subjekty ale do neveřejné části LPIS nemají přístup, takže by nemohly zjistit, že v blízkosti pozemků, které chtějí chemicky ošetřit, stojí úly a nemohly by upozornit jejich majitele. Vzhledem k počtu a různorodosti nezemědělských subjektů, které mohou nakládat s chemickými postřiky, není možné je všechny zaregistrovat do neveřejné části LPIS určené pro zemědělce.

Včelaři se obávají krádeží včelstev a vandalismu. K tomu bohužel vždy docházelo a patrně bude docházet i nadále. Nejsme ale přesvědčeni, že zveřejnění umístění včelstev v registru LPIS výrazně přispěje ke zhoršení situace. Pokud chce někdo vyhledat včelstva na konkrétním poli prostřednictvím databáze LPIS, musí znát registrační číslo včelstev, případně označení konkrétního půdního bloku. Jinak je vyhledávání obtížné.

Změny v registraci včelstev vyjednávalo Ministerstvo zemědělství se zástupci zemědělců a včelařů několik let. V tuto chvíli nám není známo lepší řešení, které by pomohlo ochránit včelstva při aplikaci postřiků v krajině. Pokud včelaři ve spolupráci se zemědělci přijdou na způsob, který by jim vyhovoval více, budeme rádi, když ho navrhnou. Jsme otevření podnětům, a nejenom dalšímu jednání, ale i změnám, které budou k prospěchu našeho

zemědělství i včelařství. Zatím bychom byli rádi, abyste nový systém vyzkoušeli a zhodnotili, jak bude skutečně fungovat v praxi.


Ministerstvo zemědělství

Sekce lesního hospodářství
________________________________________________________________________

Názor právníka

Pokud někoho z vás zarazil přístup zemědělců k oznamovací povinosti ohledně ošetřování plodin, kdy oznamují termín postřiku jedním šmahem od března do listopadu, tady je právní názor poradny FrankBold, třeba to někomu pomůže:
Vážený pane Klosi,
reagujeme na Váš dotaz ohledně aplikaci postřiků. Ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (dále jen "zákona") stanoví profesionálním uživatelům, jimiž jsou osoby, včetně obsluhy, techniků, zaměstnavatelů a samostatně výdělečně činných osob, které používají přípravky v rámci svých profesních činností, jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích, aby před aplikací přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely umístěné v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámil dotčeným chovatelům včel aplikaci takového přípravku.
Máme za to, že Vámi předestřený přístup uživatelů postřiků není správný a zákonný. Přestože ustanovení výše uvedené právní normy výslovně nestanovuje, s jakým maximálním časovým předstihem může být dotčeným chovatelům včel tato informace oznámena, je dle našeho názoru zjevné, že tento jejich postup je obcházením smyslu a účelu zákona. Jestliže dotčený chovatel včel je informován o tom, že někdy v období celé vegetační sezony bude proveden postřik jeho plodin, je mu tato informace zcela k ničemu, neboť je natolik vágní, neurčitá a nepřesná, že nemůže zajistit ochranu svých včelstev před škodlivým vlivem těchto postřiků. Přitom je však nepochybná, že zajištění ochrany včelstev je právě důvodem tohoto zákonného ustanovení.
Podle našeho názoru se proto jedná o obcházení zákona, což je takové právní jednání, jež sice přímo neporušuje žádnou právní normu, avšak které ke zmaření jejího účelu a smyslu přesto směřuje. Obcházení zákona je jednání ne v doslovném rozporu s právní normou, ale takové, které chce dosáhnout cíle právem nepředpokládaného. Vzhledem ke zřejmé nežádoucímu cíli jde o jednání nedovolené a protiprávní. Je však třeba doplnit, že k výše uvedenému ustanovení zákona není žádná odborná ani komentářová literatura, nebyla dosud vydána žádná soudní rozhodnutí vyšších soudů a důvodová zpráva k tomuto ustanovení pouze uvádí, že právní úprava se uvádí do plného souladu s příslušnými předpisy Evropských společenství. Není proto možné konstatovat, že náš právní názor bude zaujat taktéž kontrolními orgány, neboť nejsou prameny, o nějž by jej bylo možné opřít.
Dozor nad dodržováním této povinnosti uživatelů postřiků vykonává dle § 74 odst. 1 písm. g) zákona Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, na nějž Vám doporučujeme se obrátit s podnětem.
V případě, že by tento Úřad shledal, že postup uživatelů postřiků je obcházením zákona, mohli by naplnit skutkovou podstatu přestupku dle § 79c odst. 1 písm. d), resp. § 79 odst. 1 písm. g), za což hrozí fyzické osobě pokuta ve výši 40.000,- Kč a podnikající fyzické osobě a právnické osobě pokuta ve výši 4.000.000,- Kč, oběma pak ještě hrozí zákaz činnosti až do 2 let. Hrozba této sankce by měla být dostatečnou motivací pro uživatele postřiků, aby změnili své závadné jednání.
Určitě tedy doporučujeme o této situaci informovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
 


Mor je skoro za humny

Postrach včelařů, mor včelího plodu, se objevil nedávno v sousedním kraji Hradec Králové. Přehled o situaci v ČR je na stránce Veterinární správy.

Jak snadno vyrobit "lesní med"

7. dubna 2017 v 9:00 | Eman |  Med
Lesní med, který každý rozpozná podle toho, že je velmi tmavý až černý a nekrystalizuje. Je to prostě takový ten "správný" med, jak nás učila naše babička, když jsme byli malí.
Tmavý lesní med je velmi oblíbený v Německu, na rozdíl od USA, Švédska a dalších zemí, kde je oblíben med květový, zejména med řepkový, který krystalizuje velmi rychle. Řepkovému medu jsou připisovány příznivé účinky v prevenci rakoviny.

O kvalitě medu na trhu pojednával nedávný článek

Kvalita prodávaného medu je stále nevyhovující -polovina je falšovanáAle k tématu článku a popisu postupu výroby "lesního medu". Nebude to med lesní pravý, ale běžný konzument výsledek stejně nepozná a už vůbec ho nerozezná od lesních medů v našich obchodech

Vezmeme jakýkoli surový květový med většinou již zkrystalizovaný a vložíme do hrnce a postupujeme tak, jako při zavařování kompotů nebo okurek. O teplotu a dobu zavařování se nemusíme starat. Výsledný krásně tekutý a tmavý med uvidíme sami. Med krásně vláčný, tekutý v tomto stavu dlouho vydrží tak, jako jsou medy v supermarketech v regálech s krásně vyzdobenými skleničkami medů barevnými etiketami s údaji podle normy (hmotnost, výrobce, doba spotřeby, původ medů atd.). Pokud si koupíte med u včelaře, už měsíc po odebrání medu včelám, málokterý med má tak kvalitní etiketu a někteři včelaři dokonce prodávají med zkrystalizovaný nebo pastovaný. Jak velký rozdíl to je proti těm nádherným medům v obchodech!! Včelaři jsou prostě líní a proč by se namáhali a med nechali pořádně přehřát a vyrobit tak kvalitní "produkt". Taková je pravda.
Jen malá poznámka k hydroxymethylfurfuralu (jakostní prohřešek způsobený nevhodným zpracováním), jak se uvádí ve výšeuvedeném odkazu zprávy Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ta látka s těžkozapamatovatelným názvem hydroxymethylfurfural je v podstatě cukrový karamel, který vzniká přepálením cukru.

Med od českých včelařů

13. ledna 2017 v 17:10 | Eman |  Med
je podle zprávy Státní veterinární kontroly bezpečný. Pro mě to není nic nového. Med o českých včelařů byl vždycky bezpečný. Kdyby tady nekšeftovali podvodníci s dovezeným medem z Číny nebo Ukrajiny, kteří med míchají a prodávají jako český, tak není ani co kontrolovat. Vloni a předloni tady byla nepříjemná aféra s podnikem Včelpo, které nakonec dostalo brutální pokutu za podvody s medem. Za celým průšvihem podniku našich včelařů byl dovozový med, který obsahoval antibiotika. V žádném případě to nemohl být med stočený z českých včel, protože český včelař antibiotika k léčení včel nepoužívá. V některých zemích mimo Evropu se antibiotika používají k léčení nebo k prevenci moru včelího plodu.

Jak zlikvidovat roj včel

Video jak se likviduje divoké včelstvo afrikanizovaných včelPreventivní ošetření včel

18. března 2016 v 16:26 | Eman |  Varoáza
Seznam obcí, na jejichž území není nařízeno chovatelům včel provedení předjarního preventivního ošetření včelstev na všech stanovištích podle MKZ (ExM 310 - O (předjarní preventivní ošetření))

Okres: Pardubice

Obce: Barchov, Bezděkov, Borek, Brloh, Břehy, Bukovina nad Labem, Bukovina u Přelouče, Bukovka, Býšť, Časy, Čeperka, Čepí, Černá u Bohdanče, Dolany, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Dříteč, Hlavečník, Holice, Holotín, Horní Jelení, Horní Ředice, Hrobice, Choteč, Chrtníky, Chvaletice, Chvojenec, Jaroslav, Jeníkovice, Jezbořice, Kladruby nad Labem, Kostěnice, Křičeň, Kunětice, Lázně Bohdaneč, Libišany, Lipoltice, Litošice, Mikulovice, Mokošín, Morašice, Neratov, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Ostřetín, Pardubice, Plch, Poběžovice u Holic, Poběžovice u Přelouče, Podůlšany, Pravy, Přelouč, Přelovice, Přepychy, Ráby, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rokytno, Rybitví, Řečany nad Labem, Sezemice, Slepotice, Sopřeč, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Staré Ždánice, Starý Mateřov, Stéblová, Stojice, Strašov, Svojšice, Trnávka, Trusnov, Třebosice, Turkovice, Uhersko, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic, Urbanice, Valy, Vápno, Veliny, Voleč, Vysoké Chvojno, Vyšehněvice, Zdechovice, Živanice

Proč jsou antibiotika v medu

10. prosince 2015 v 18:59 | Eman |  Med

v našich obchodech? V článcích na tomto blogu, které se týkají medu - podvodů s medem, falšování, antibiotik v medu, dovozu a vývozu je dostatek informací z uplynulých let o tom, jak se to má s medem ve světě. V Číně a na Ukrajině se vždy používala antibiotika při léčení včelstev a ta se dostávají zákonitě do medu. Podíl tohoto často kontaminovaného medu na celkovém dovozu je téměř 50%,


Zloději včelstev řádí i u nás

15. února 2015 v 18:51 | Eman |  Včelařské události v okresu a jinde ve světě
Přišla mi smutná zpráva o krádeži včelstev. Nevím, co s tím mohu dělat lepšího, než to zveřejnit i zde.

V prvním únorovém týdnu bylo odcizeno u Mutěnic včelařce z naší ZO ČSV Hovorany 16 včelstev na rám. míře 42x27,5cm úl Tatran B9. Protože je to letos už 4. krádež v regionu (celkem c. 60 včelstev) předpokládáme, že zloději můžou včelstva dál přeprodávat. Prosím rozešlete tento email ostatním včelařům ať zvýšíme šanci, že někdo tyto úly pozná. Příště se to může stát i nám ostatním.
Kontakt: Předseda ZO ČSV Hovorany. Vít Marada tel: 731586646, email:vitek022@seznam.cz


Za Kasalicemi kvetou slunečnice

29. července 2014 v 12:25 | Eman |  Včelařské události v okresu a jinde ve světě
Je to poprvé za dobu kdy včelařím (20 let), kdy v blízkosti mých úlů kvete poměrně velké pole slunečnic.

Med jako lidový lék

29. července 2014 v 12:16 | Eman |  Med
Než se budeme bavit o přínosech medu pro zdraví, je nutné si vyjasnit o jaký med se jedná.

Medem proti zubnímu kazu

29. července 2014 v 10:07 | Eman |  Apiterapie
je zajímavá informace o účincích medu na problémy ústní dutiny.

Falšovaný med

12. června 2014 v 10:10 | Eman |  Med
A opět je tu "stará písnička". Falšovaný med, dokonce s přídavnou chemikálií a jede v tom známá firma. Jak jsem nakoupil, tak předávám dál. Testy těch medů jsem nedělal a za pravdivost zprávy tak ručí zdroj:

Podvod na zákazníka: Inspekce prověřila med, je zděšena


Včely na vaší zahradě - med na váš toast

Od doby kdy lidé objevili hnízda včel v divočině, med byl právem považován za ceněné bohatství.

Čína vyváží falšovaný med do US

5. března 2014 v 8:29 | Eman |  Med
Podle vyšetřovatelů, kteří stopují čínský vývoz falešného medu do Spojených států amerických (USA), je to jako med v bance.

Na Pardubicku a okolí je zase mor

24. listopadu 2013 v 18:19 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
V nedávných nařízeních krajské veterinární správy na úřední desce jsem zaregistroval další ohnska nákazy moru včelího plodu.Můžete si opsat na mapě kružnici o poloměru 5 km a zjistíte si, jestli vaše včesltvo padá dovnitř.

Výzkum včel v zájmu armády

31. července 2012 v 10:44 | Eman |  Zajímavé zprávy o včelách a jejich produktech
Kdyby jen bezpilotní letadlo mělo agresivní včelí mozek

Palivo do dýmáku

Papírová drť jako palivo do dýmáku. V lesích není nedostatek uzeného borovicového jehličí, které je výborné palivo do dýmáku. Nápad z června 1987, ve vydání bulletinu, který napsal Dr. Elbert Jaycox se může hodit a vyzkoušet časem, když není jehličí k dispozici.

Roztrhat nebo rozřezat noviny do kbelíku s vodou a nechat je tam 10 dní, míchajíc směs dokud není měkká kaše. Naplnit kaší kousek trubky trochu menší než průměr vašeho dýmáku, vyždímat vodu válečkem, nebo pístem, vytlačit kompaktní kaši ven z trubky a nechat usušit.
Toto má několik výhod včetně produkce nedráždivého kouře s minimem dehtu, a s dobře trvalým doutnáním. Jeho primární nevýhoda je zapálení materiálu. Může to být plynový plamen, dlouhé zapálené noviny nebo pochodeň.

Včely nezahálí ani když (zdánlivě) "nic nedělají"

30. dubna 2012 v 11:33 | Eman |  Biologie a šlechtění včel
Dříve se myslelo, že včely zalezlé v prázdných buňkách odpočívají.

Další články


Kam dál